Szkolenie Mentorów

Mentor jako istotne ogniwo rozwoju zawodowego i poprawy jakości kształcenia praktycznego
studentów na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Wydziałowy Zespół ds. Organizacji Praktyk, Komisje Programowo-Dydaktyczne kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz Rada ds. Jakości Kształcenia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy organizują szkolenie pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych do pełnienia funkcji mentora.

Celem szkolenia Mentorów jest podkreślenie współodpowiedzialności za proces kształcenia, przygotowanie profesjonalnej kadry pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych oraz poprawę jakości kształcenia praktycznego studentów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Program szkolenia będzie obejmował m.in. przedstawienie roli i zadań mentora w kształceniu studentów w zakładach opieki zdrowotnej; informacje dotyczące kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne (sylabusy, zakresy tematów, metody dydaktyczne, efekty kształcenia, kryteria i metody oceniania, literaturę przedmiotów); możliwości wykorzystania ICNP® na zajęciach praktycznych; problematykę jakości kształcenia z perspektywy Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia Collegium Medicum (regulacje prawne Uczelni regulujące kwestie jakości kształcenia, wydziałowy system jakości kształcenia, metody oceny osiągnięć efektów kształcenia: wiedza, umiejętności, postawy) oraz bezpieczeństwo terapii infuzyjnej.

Obecnie została przygotowana druga edycja szkolenia.
Został ustalony termin dla jej przeprowadzenia: 10 czerwca 2017 r. o godz. 9.00.
Będzie to szkolenia jednodniowe, zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzającego jego odbycie.

ZAPISY:
dr Agnieszka Pluta
kontakt tel. 693-716-980

Miejsce zajęć:
Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz ul. Łukasiewicza 1, s. 53

Dziękujemy wszystkim Dyrektorom ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarkom Naczelnym zakładów opieki zdrowotnej, do których skierowaliśmy ofertę za okazaną życzliwość i duży wkład w zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że kolejne edycje cieszyć się będą równie dużym zainteresowaniem.

Dr Agnieszka Pluta
Dr Małgorzata Gierszewska
Dr Elżbieta Bernaciak