Mentor jako istotne ogniwo rozwoju zawodowego i poprawy jakości kształcenia praktycznego studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

sukces grafikaWydziałowy Koordynator Praktyk Zawodowych, Komisje Programowo-Dydaktyczne kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz Rada ds. Jakości Kształcenia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy organizują szkolenie pielęgniarek i położnych do pełnienia funkcji mentora.

Celem szkolenia mentorów jest podkreślenie współodpowiedzialności za proces kształcenia, poprawę jakości kształcenia praktycznego studentów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz kształtowanie profesjonalnej kadry pielęgniarek i położnych.

Postęp wiedzy medycznej, nowe metody leczenia i pielęgnowania oraz wzrastające oczekiwania pacjentów determinują konieczność permanentnego wdrażania zmian w praktyce zawodowej. Obok Deklaracji Bolońskiej – dokumentu dotyczącego szkolnictwa wyższego w ujęciu globalnym, powstała w 2000 roku ważna dla pielęgniarstwa, Europejska Strategia WHO Kształcenia Pielęgniarek i Położnych. Założenia strategii uwzględniały postanowienia bolońskie i spowodowały zmiany w systemie kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa i położnictwa na poziomie licencjata na wszystkich uczelniach akademickich i wyższych szkołach zawodowych. Strategiczne decyzje dotyczyły wdrożenia dwustopniowego systemu nauczania, a trzyletnie kształcenie akademickie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata uznano za minimalne, niezbędne do wykonywania praktyki pielęgniarskiej. Praktyki zawodowe natomiast mogą być prowadzone tylko przez szkoły wyższe w zakładach opieki zdrowotnej posiadających akredytację oraz wprowadzających w życie systemy doskonalenia jakości, pod kierunkiem pielęgniarki lub położnej praktyka-mentora. Związana z tym realizacja nowych zadań wymaga przygotowania pielęgniarek i położnych, gwarantujących wysoką jakość kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

Opieka doświadczonego i wykwalifikowanego mentora jest dla studentów niezbędnym i najbardziej efektywnym sposobem:

  • dostarczenia bezpiecznego i wspierającego środowiska uczenia się,
  • ułatwienia integracji teorii i praktyki,
  • zachęcenia do zarządzania ich własnym aktywnym uczeniem się przez całe życie,
  • rozwoju ich kompetencji, poprawienia wyników pracy rozwoju samodzielności i poszanowania siebie,
  • dostarczenia możliwości efektywnej i sprawiedliwej oceny praktyki.

Niewątpliwą korzyścią, którą odnoszą mentorzy z kontaktu ze studentami jest otrzymanie wyjątkowej szansy wniesienia własnego wkładu w rozwój zawodowy pielęgniarki i położnej.

mentor 200Program szkolenia będzie obejmował m.in. przedstawienie roli i zadań mentora w kształceniu studentów w zakładach opieki zdrowotnej; informacje dotyczące kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo (sylabusy, zakresy tematów, metody dydaktyczne, efekty kształcenia, kryteria i metody oceniania, literaturę przedmiotów); możliwości wykorzystania ICNP® na zajęciach praktycznych; problematykę jakości kształcenia z perspektywy Rady ds. Jakości Kształcenia Collegium Medicum (regulacje prawne Uczelni regulujące kwestie jakości kształcenia, wydziałowy system jakości kształcenia, metody oceny osiągnięć efektów kształcenia: wiedza, umiejętności, postawy) oraz bezpieczeństwo terapii infuzyjnej.

Obecnie została przygotowana pierwsza edycja szkolenia.
Zostały ustalone trzy terminy dla ich przeprowadzenia:

  • 02.04.2016 r.
  • 23.04.2016 r.
  • 21.05.2016 r.

Będą to szkolenia jednodniowe, zakończone wydaniem certyfikatów potwierdzających ich odbycie.

Miejsce zajęć:
Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz ul. Świętojańska 20, s. 5 

Dziękujemy wszystkim Dyrektorom ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarkom Naczelnym zakładów opieki zdrowotnej, do których skierowaliśmy ofertę za okazaną życzliwość i duży wkład w zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że kolejne edycje cieszyć się będą równie dużym zainteresowaniem. 

dr Ewa Barczykowska  
dr Małgorzata Gierszewska