Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

dr hab. n. med.
Zbigniew Serafin, prof. UMK

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
parter

tel. 52 585-46-80
tel./fax 52 585-40-50


Sekretariat:

lic. Agnieszka Gołaś

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownicy:

Kierownik Katedry i Zakładu:

 • dr hab. n. med. Zbigniew Serafin, prof. UMK

Adiunkci:

 • dr n. med. Piotr Strześniewski

Asystenci:

 • dr n. med. Adam Lemanowicz
 • lek. Marcin Białecki
 • lek. Łukasz Bryl
 • lek. Wojciech Kazimierczak
 • lek. Katarzyna Nadolska
 • lek. Przemysław Ratajczak
 • lek. Agata Sławińska

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Aleksandra Majer

Na etacie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza:

 • dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
 • dr n. med. Marek Grzegorzewski
 • dr n. med. Małgorzata Nawrot
 • dr n. med. Anna Purzycka-Jazdon
 • dr n. med. Piotr Strześniewski
 • dr n. med. Iwona Trzcinska
 • lek. Anna Kerebińska
 • lek. Miłosz Kotarski
 • lek. Krzysztof Redloch
 • lek. Bartosz Sobociński
 • lek. Andrzej Widerkiewicz

Rezydenci:

 • lek. Marcin Białecki
 • lek. Ida Martynowska-Rymer
 • lek. Agnieszka Narolska-Jochemczak
 • lek. Karolina Rzadkowolska-Gniłka
 • lek. Anna Żurawska-Gibelli


Tematy badań naukowych:

 1. Porównanie możliwości obrazowania naczyń wewnątrzczaszkowych przy użyciu różnych technik diagnostyki obrazowej.
 2. Ocena ilości zwapnień w tętnicach wieńcowych u chorych z zaburzeniami metabolicznymi.
 3. Analiza zastosowania ultrasonografii kontrastowej w diagnostyce obrazowej.
 4. Kompleksowa diagnostyka nerki przeszczepionej metodą rezonansu magnetycznego.
 5. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) w chorobach śródmiaższowych płuc.

Wyposażenie i zakres wykonywanych badań:

W Katedrze i Zakładzie Radiologii znajdują się 4 pracownie rentgenowskie wyposażone w 2 cyfrowe bezpośrednie aparaty rtg i 2 aparaty typu telekomando. Wykonujemy pełen zakres konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich oraz badania dynamiczne, w tym przewodu pokarmowego i układu moczowego.

W 3 pracowniach ultrasonograficznych przeprowadza się badania ultrasonograficzne i dopplerowskie. Nowością jest wprowadzana obecnie ultrasonografia kontrastowa.

Działa również pracownia ultrasonografii pediatrycznej dla Klinik Szpitala i pacjentów ambulatoryjnych.

Dwie pracownie tomografii komputerowej wyposażone są w aparaty 64-rzędowy i 128-warstwowy. Poza tradycyjną diagnostyką TK wykonujemy również badania perfuzyjne, angiograficzne i wirtualną kolonoskopię.

W Zakładzie mieszczą się 2 pracownie rezonansu magnetycznego z aparatami o polu 1,5 T. Wykonujemy pełen zakres badań MR (również w znieczuleniu ogólnym), w tym angiografie, obrazowanie perfuzyjne i dyfuzyjne i traktografię.

Pracownia radiologii zabiegowej dysponuje dwoma angiografami z płaskim panelem detekcyjnym. Wykonujemy badania angiograficzne, zabiegi embolizacji tętniaków i malformacji wewnątrzczaszkowych, angioplastykę naczyń obwodowych, embolizację i chemioembolizację nowotworów oraz wspólnie z kardiochirurgami i chirurgami naczyniowymi wszczepianie stentgraftów aorty piersiowej i brzusznej.

radiol 1  radiol 2 

Działalność dydaktyczna:

W Katedrze i Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, specjalność Elekroradiologia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Dla studentów Wydziału Lekarskiego zajęcia odbywają się w systemie blokowym:

 • na IV roku przez 5 dni
 • na V roku przez 12 dni
 • w godzinach 8.00 - 13.00 w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek Elektroradiologia ćwiczenia odbywają się w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a wykłady w wyznaczonych salach zgodnie z planem zajęć znajdującym się na stronie internetowej CM UMK.

W trakcie zajęć, w ramach ćwiczeń i seminariów studenci Wydziału lekarskiego zapoznają się z:

 • anatomią rentgenowską
 • metodyką wykonywania poszczególnych badań obrazowych
 • wskazaniami i przeciwwskazaniami do badań
 • objawami radiologicznymi schorzeń poszczególnych narządów i układów
 • diagnostyką różnicową
 • algorytmami diagnostycznymi
 • rolą diagnostyki obrazowej w procesie diagnostycznym
 • zagadnieniami ochrony radiologicznej.


W trakcie ćwiczeń studenci w 4-5 osobowych grupach uczestniczą w pracy poszczególnych pracowni, asystują przy interpretacji i opisach badań.
Zajęcia dydaktyczne kończą się zaliczeniem ustnym dla studentów IV roku i egzaminem ustnym dla studentów V roku.

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, specjalność Elektroradiologia, w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych w poszczególnych pracowniach, zapoznają się z:

 • metodyką wykonywania zdjeć rentgenowskich
 • metodyką wykonywania badań tomografii komputerowej
 • metodyką wykonywania badań rezonansem magnetycznym
 • metodyką wykonywania badań naczyniowych
 • metodyką wykonywania badań USG
 • anatomią rentgenowską
 • symptomatologią schorzeń poszczególnych narządów i układów w badaniach obrazowych
 • zagadnieniami ochrony radiologicznej

Zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów nauczania kończą się zaliczeniem lub egzaminem, zgodnie z programem nauczania.

Przy Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej działa Studenckie Koło Naukowe.

Od wielu lat w Katedrze i Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywają się egzaminy specjalizacyjne z radiologii i diagnostyki obrazowej dla radiologów z całej Polski.

Prowadzone są kursy specjalizacyjne z zakresu radiologii dla lekarzy medycyny rodzinnej oraz odbywają się staże specjalizacyjne z zakresu radiologii dla lekarzy różnych specjalności.

Katedra i Zakład Radiologii była organizatorem XXXVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystawa Radiologicznego, który odbył się w roku 2007 oraz zjazdu Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego w roku 2004.

Zdjęcie z zajęć praktycznych Radiologii  Zdjęcie 2 z zajęć praktycznych Radiologii

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Serafin Z, Nawrocka E, Thabit AS, Lasek W, Włodarczyk Z: Coronary artery calcifications in renal graft recipients at the time of transplantation. Med Sci Monit 2007; 13(suppl. 1): 83-89.
 2. Szmytkowski J, Dąbrowiecki S, Burzyńska- Makuch M: Unusual rectal injury by personal watercraft. J Trauma 2007; 62(2): 551.
 3. Serafin Z, Karolkiewicz M, Strześniewski P, Lasek W, Bryczkowski M, Wolski Z: Palliative percutaneous kidney embolization with enbucrilate in patients with renal cell carcinoma: Safety and symptom control. Med Sci Monit 2007; 13(suppl. 1): 98-104.
 4. Lasek W, Serafin Z: Obrazowanie pnia mózgu. W: Mazur R, Książkiewicz B, Nyka WM, Świerckocka-Miastkowska M (red.): Pień mózgu – oś życia. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007, s. 131-146.
 5. Serafin Z, Lasek W, Laskowska K: Phantom-calibrated versus automatic coronary artery mass quantification with multidetector-row computed tomography: in vitro and in vivo study. Acta Radiol 2008; 49(9): 1007-1015.
 6. Laskowska K, Mackiewicz-Nartowicz H, Serafin Z, Sinkiewicz A, Nawrocka E, Lasek W: Specific features of vocal fold paralysis in functional computed tomography. Pol J Radiol 2008; 73(2): 27-31.
 7. Laskowska K, Serafin Z, Mackiewicz-Nartowicz H, Lasek W, Maciejewski M, Wieczór R, Wiśniewski S: Evaluation of laryngeal cartilages calcification in computed tomography. Pol J Radiol 2008; 73(4): 21-24.
 8. Serafin Z, Kotarski M, Karolkiewicz M, Mindykowski R, Lasek W, Molski S, Gajdzińska M, Nowak-Nowacka A: Reproducibility of dynamic computed tomography brain perfusion measurements in patients with significant carotid artery stenosis. Acta Radiol 2009; 50(2): 226-232.
 9. Serafin Z, Laskowska K, Marzec M, Sinjab AT, Lasek W, Włodarczyk Z: Coronary artery calcium distribution and interscan measurement variability in end-stage renal and coronary heart disease patients. Acta Radiol 2009; 50(3): 288-295.
 10. Serafin Zbigniew, Strześniewski Piotr, Osmański M., Lasek Władysław, Beuth Wojciech: Technical aspects and short-term results of primary coiling of giant intracranial aneurysms: a 12-year, single-center experience. Med Sci Monit 2010; 16(suppl. 1): 33-39.
 11. Serafin Z, Lasek W: Obrazowanie wczesnego okresu udaru mózgu. W: Mazur R, Książkiewicz B, Nyka WM (red.): Udar mózgu w praktyce lekarskiej. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010, s. 64-80.
 12. Serafin Z, Karolkiewicz M, Gruszka M, Stróżecki P, Lasek W, Odrowąż-Sypniewska G, Manitius J, Beuth W: High incidence of nephropathy in neurosurgical patients after intra-arterial administration of low-osmolar and iso-osmolar contrast media. Acta Radiol 2011; 52: 422-429.
 13. Serafin Z, Strześniewski P, Lasek W, Beuth W: Methods and time schedule for follow-up of intracranial aneurysms treated with endovascular embolization: a systematic review. Neurol Neurochir Pol 2011 – w druku.