Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

prof. dr hab. n. med.
Alina Grzanka

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
II piętro

tel. (52) 585-37-25
fax (52) 585-37-34


Sekretariat:

mgr inż. Zofia Kluczyńska

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Maciej Gagat, tel. 52 585-37-33
 • dr n. med. Magdalena Izdebska, tel. 52 585-37-33
 • dr n. med. Agnieszka Żuryń, tel. 52 585-37-28
  (opiekun studentów I roku Wydziału Lekarskiego, Kierunek Biotechnologia)

Starsi wykładowcy:

 • dr n. rol. Anna Drożniewska, tel. 52 585-37-26

Specjaliści:

 • mgr Alina Janiak - st. specjalista
 • mgr inż. Alina Kiestrzyn-Wójcik - st. specjalista
 • mgr Anna Klimaszewska-Wiśniewska - specjalista naukowo-techniczny
 • mgr Alicja Niewińska - st. specjalista
 • mgr Mariola Rzeszowska - st. specjalista

Technicy:

 • mgr Marta Hałas-Wiśniewska - starszy technik
 • mgr Adrian Krajewski - starszy technik
 • lic. Wioletta Zielińska - starszy technik

Studium doktoranckie:

 • mgr Marta Hałas-Wiśniewska
 • mgr Anna Klimaszewska-Wiśniewska
 • mgr Adrian KrajewskiInteraktywny atlas historyczny - banerOsiągnięcia naukowe i nurty badawcze pracowników Katedry Histologii i Embriologii:

 • Analiza zmian w rozmieszczeniu białek cytoszkieletu w powiązaniu z cechami morfologicznymi apoptozy (obecność F-aktyny w pączkach apoptotycznych),
 • Opracowanie i zoptymalizowanie zastosowania nanocząsteczek półprzewodnikowych w celu lokalizacji filamentów aktynowych na poziomie transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
 • Opracowanie Interaktywnego Atlasu Histologicznego dla studentów,
 • Określenie wpływu nadekspresji tropomiozyny na stabilizację połączeń międzykomórkowych ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach sprzyjających rozwojowi procesów miażdżycowych,
 • Ocena udziału F-aktyny oraz innych białek cytoszkieletu w strukturze i funkcji jądra komórkowego,
 • Białka cyklu komórkowego i ich związek z procesem apoptozy,
 • Wpływ związków pochodzenia naturalnego na morfologię i podstawowe procesy życiowe komórek nowotworowych.Granty:

 1. Grant UMK nr 27/2006, grant promotorski pt.: "Ekspresja cykliny A w komórkach linii białaczek ludzkich HL-60 i K-562 po indukcji apoptozy wybranymi cytostatykami".
 2. Grant UMK nr 4/2007, grant promotorski pt.: "Ekspresja cykliny A i B1 oraz organizacja β-tubuliny w komórkach linii zdrowej (fibroblasty chomika CHO AA8) i zmiennej nowotworowo (komórki C6 glejaka szczura) po indukcji śmierci komórki taksolem oraz szokiem termicznym".
 3. Grant UMK nr 37/2008, badania własne, pt.: "Wpływ leków (Neupogen, Trisenox) na lokalizację białka rodziny Rho (Cdc42) zaangażowanego w tworzenie sieci mikrofilamentów w komórkach i wyizolowanych jądrach komórkowych linii białaczek ludzkich HL-60 i K-562".
 4. Grant UMK nr 46/2008, grant promotorski pt.: "Analiza zmian białek cytoszkieletu towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kurkuminą oraz cisplatiną w wybranych liniach komórek nowotworowych".
 5. Grant UMK nr 33/2008, grant promotorski pt.: "Ocena organizacji wybranych białek cytoszkieletu i jądra komórkowego po indukcji procesów starzenia i śmierci komórek nowotworowych".
 6. Grant UMK nr 17/2009 pt.: "Ocena ekspresji wybranych białek cyklu komórkowego po indukcji procesów starzenia i śmierci komórek linii A549".
 7. Grant UMK nr 11/2010 pt."Analiza zmian organizacji wybranych białek cytoszkieletu i jądra komórkowego po indukcji śmierci komórki z użyciem izotiocyjanianów i mitoksantronów liniach niedrobno komórkowego raka płuc".
 8. Grant MNiSzW (2008-2010) nr 401224534 pt.: "Ocena organizacji puli aktyny jądrowej i cytoplazmatycznej oraz zmiany ekspresji kofiliny w procesie apoptozy i katastrofy mitotycznej w wybranych liniach komórkowych".
 9. Grant Rektora UMK nr 07/CM pt.: "Zastosowanie nanocząsteczek w celu lokalizacji filamentów aktynowych z uzyciem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej po indukcji śmierci linii HL-60 i CHO AA8".
 10. Projekt badawczy własny N N401 596140 pt.: "Ocena wpływu nadekspresji tropomiozyny na stabilizację międzykomórkowych i adhezyjnych połączeń komórek ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach sprzyjających rozwojowi procesów miażdżycowych".Zadania badawcze w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego (dawniej PDS):

 1. Rozkład białek cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych po indukcji cytostatykami i czynnikami fizycznymi oraz powiązanie tych zmian z procesami apoptozy i cyklem komórkowym. Okres trwania: 2006;
 2. Białka cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych po indukcji różnymi czynnikami (cytostatyki, czynniki fizyczne, środowiskowe) oraz powiązanie tych zmian z ważnymi procesami komórkowymi. Okres trwania: 2006-2009;
 3. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na jądrowe i cytoplazmatyczne białka cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych w powiązaniu z ważnymi procesami życiowymi komórki. Okres trwania: 2010-2013;
 4. Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego w różnych liniach komórkowych. Okres trwania: 2010-2012;
 5. Zaburzenia cyklu komórkowego, zmienna ekspresja cyklin: A, B1 i D1 w wybranych liniach nowotworowych po indukcji starzenia oraz śmierci komórki. Okres trwania: 2013-2015;
 6. Udział białek cytoszkieletu w adhezji międzykomórkowej ludzkiego nabłonka oddechowego w obecności najczęstszych czynników prowadzących do chorób płuc. Okres trwania: 2013- 2015;
 7. Wpływ składników diety owocowo-warzywnej na komórki ludzkiego śródbłonka oraz nabłonka oddechowego poddanych działaniu czynników prowadzących do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Okres trwania: 2014-2015.Publikacje naukowe >>W Katedrze funkcjonują następujące pracownie:

zdjęcie pracowni mikroskopii konfokalnej   zdjęcie pracowni immunohistochemicznej
mikroskopii konfokalnej
 
  immunohistochemiczna
 
zdjęcie pracowni mikroskopii elektronowej   zdjęcie pracowni mikroskopii fluorescencyjnej
mikroskopii elektronowej
 
  mikroskopii fluorescencyjnej
 
zdjęcie pracowni hodowli komórkowej   zdjęcie sali wykładowo ćwiczeniowej
hodowli komórkowej
 
  sala wykładowo-ćwiczeniowa
 
Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu biologii komórki, ultrastruktury, cytofizjologii, histologii ogólnej i szczegółowej oraz embriologii dla studentów Wydziału Lekarskiego (kierunek lekarski, biotechnologia i optyka okularowa z elementami optometrii, a także lekarski dla studentów anglojęzycznych), Wydziału Farmaceutycznego (analityka medyczna) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (położnictwo i kosmetologia). Celem nauczania jest nie tylko przekazanie studentom wiadomości teoretycznych, ale także opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu znajomości tkanek i narządów człowieka.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW >>

INFORMATIONS FOR STUDENTS >>

Przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii działa Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury, którego członkowie aktywnie uczestniczą w licznych projektach studenckich, takich jak IFMSA czy organizowanej przez STN CM UMK współpracy z uczniami szkół średnich.

baner Studenckiego Koła Naukowego - Biologii i Ultrastruktury

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury organizuje spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 12.30 w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

mgr inż. Andrzej Pawlik >>