Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

prof. dr hab. n. med.
Alina Grzanka

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
II piętro

tel. 52 585-37-25
fax 52 585-37-34


Sekretariat:

mgr inż. Zofia Hensel

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Agnieszka Żuryń, tel. 52 585-37-28
  (opiekun studentów I roku Wydziału Lekarskiego, Kierunek Biotechnologia)
 • dr n. med. Maciej Gagat, tel. 52 585-37-33
 • dr n. med. Magdalena Izdebska, tel. 52 585-37-33

Starsi wykładowcy:

 • dr n. rol. Anna Drożniewska, tel. 52 585-37-26

Specjaliści:

 • mgr Marta Hałas-Wiśniewska - specjalista naukowo-techniczny
 • mgr Alina Janiak - st. specjalista
 • mgr inż. Alina Kiestrzyn-Wójcik - st. specjalista
 • mgr Mariola Rzeszowska - st. specjalista

Technicy:

 • mgr Adrian Krajewski - starszy technik
 • mgr Paulina Ośka - starszy technik
 • lic. Klaudia Mikołajczyk - starszy technik
 • lic. Wioletta Zielińska - starszy technik

Studium doktoranckie:

 • mgr Marta Hałas-Wiśniewska
 • mgr Adrian KrajewskiInteraktywny atlas historycznyOsiągnięcia naukowe i nurty badawcze pracowników Katedry Histologii i Embriologii:

 • Analiza zmian w rozmieszczeniu białek cytoszkieletu w powiązaniu z cechami morfologicznymi apoptozy (obecność F-aktyny w pączkach apoptotycznych),
 • Opracowanie i zoptymalizowanie zastosowania nanocząsteczek półprzewodnikowych w celu lokalizacji filamentów aktynowych na poziomie transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
 • Opracowanie Interaktywnego Atlasu Histologicznego dla studentów,
 • Określenie wpływu nadekspresji tropomiozyny na stabilizację połączeń międzykomórkowych ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach sprzyjających rozwojowi procesów miażdżycowych,
 • Ocena udziału F-aktyny oraz innych białek cytoszkieletu w strukturze i funkcji jądra komórkowego,
 • Białka cyklu komórkowego i ich związek z procesem apoptozy,
 • Wpływ związków pochodzenia naturalnego na morfologię i podstawowe procesy życiowe komórek nowotworowych.Granty:

 1. Grant UMK nr 27/2006, grant promotorski pt.: "Ekspresja cykliny A w komórkach linii białaczek ludzkich HL-60 i K-562 po indukcji apoptozy wybranymi cytostatykami".
 2. Grant UMK nr 4/2007, grant promotorski pt.: "Ekspresja cykliny A i B1 oraz organizacja β-tubuliny w komórkach linii zdrowej (fibroblasty chomika CHO AA8) i zmiennej nowotworowo (komórki C6 glejaka szczura) po indukcji śmierci komórki taksolem oraz szokiem termicznym".
 3. Grant UMK nr 37/2008, badania własne, pt.: "Wpływ leków (Neupogen, Trisenox) na lokalizację białka rodziny Rho (Cdc42) zaangażowanego w tworzenie sieci mikrofilamentów w komórkach i wyizolowanych jądrach komórkowych linii białaczek ludzkich HL-60 i K-562".
 4. Grant UMK nr 46/2008, grant promotorski pt.: "Analiza zmian białek cytoszkieletu towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kurkuminą oraz cisplatiną w wybranych liniach komórek nowotworowych".
 5. Grant UMK nr 33/2008, grant promotorski pt.: "Ocena organizacji wybranych białek cytoszkieletu i jądra komórkowego po indukcji procesów starzenia i śmierci komórek nowotworowych".
 6. Grant UMK nr 17/2009 pt.: "Ocena ekspresji wybranych białek cyklu komórkowego po indukcji procesów starzenia i śmierci komórek linii A549".
 7. Grant UMK nr 11/2010 pt."Analiza zmian organizacji wybranych białek cytoszkieletu i jądra komórkowego po indukcji śmierci komórki z użyciem izotiocyjanianów i mitoksantronów liniach niedrobno komórkowego raka płuc".
 8. Grant MNiSzW (2008-2010) nr 401224534 pt.: "Ocena organizacji puli aktyny jądrowej i cytoplazmatycznej oraz zmiany ekspresji kofiliny w procesie apoptozy i katastrofy mitotycznej w wybranych liniach komórkowych".
 9. Grant Rektora UMK nr 07/CM pt.: "Zastosowanie nanocząsteczek w celu lokalizacji filamentów aktynowych z uzyciem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej po indukcji śmierci linii HL-60 i CHO AA8".
 10. Projekt badawczy własny N N401 596140 pt.: "Ocena wpływu nadekspresji tropomiozyny na stabilizację międzykomórkowych i adhezyjnych połączeń komórek ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach sprzyjających rozwojowi procesów miażdżycowych".
 11. Grant NCN 2015/17/D/NZ7/00809: "Wykorzystanie możliwości systemu CRISPR/ dCas9 oraz peptydów penetrujących komórkę w celu zapobiegania restenozie i zakrzepicy tętnic wieńcowych - badania in vitro"
 12. Grant NCN 2016/21/B/NZ7/01121: "Znaczenie osi cyklina F-RRM2 w lekooporności komórek czerniaka o zróżnicowanym stopniu agresywności - badania in vitro"Zadania badawcze w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego (dawniej PDS):

 1. Rozkład białek cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych po indukcji cytostatykami i czynnikami fizycznymi oraz powiązanie tych zmian z procesami apoptozy i cyklem komórkowym. Okres trwania: 2006;
 2. Białka cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych po indukcji różnymi czynnikami (cytostatyki, czynniki fizyczne, środowiskowe) oraz powiązanie tych zmian z ważnymi procesami komórkowymi. Okres trwania: 2006-2009;
 3. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na jądrowe i cytoplazmatyczne białka cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych w powiązaniu z ważnymi procesami życiowymi komórki. Okres trwania: 2010-2013;
 4. Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego w różnych liniach komórkowych. Okres trwania: 2010-2012;
 5. Udział białek cytoszkieletu w adhezji międzykomórkowej ludzkiego nabłonka oddechowego w obecności najczęstszych czynników prowadzących do chorób płuc. Okres trwania: 2013- 2015;
 6. Wpływ składników diety owocowo-warzywnej na komórki ludzkiego śródbłonka oraz nabłonka oddechowego poddanych działaniu czynników prowadzących do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Okres trwania: 2014-2015;
 7. Udział białek cytoszkieletu w adhezji międzykomórkowej ludzkiego nabłonka oddechowego w obecności najczęstszych czynników prowadzących do chorób płuc. Okres trwania: 2013-2016;
 8. Zaburzenia cyklu komórkowego, zmienna ekspresja cyklin: A, B1 i D1 w wybranych liniach nowotworowych po indukcji starzenia oraz śmierci komórki. Okres trwania: 2013-2016;
 9. Zmiany polimeryzacyjne i interakcyjne białek cytoszkieletu w wybranych liniach komórkowych. Okres trwania: 2016-2018;
 10. Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego oraz białek szlaku Rho/ROCK w nowotworowych liniach komórkowych po indukcji śmierci komórki związkami o działaniu cytotoksycznym (obecnie realizowany);
 11. Wpływ stopnia organizacji cytoszkieletu aktynowego na utrzymanie barierowej funkcji ludzkiego śródbłonka naczyń w warunkach zapalnych (obecnie realizowany).Publikacje naukowe >>W Katedrze funkcjonują następujące pracownie:

zdjęcie pracowni mikroskopii konfokalnej   zdjęcie pracowni immunohistochemicznej
mikroskopii konfokalnej
 
  immunohistochemiczna
 
zdjęcie pracowni mikroskopii elektronowej   zdjęcie pracowni mikroskopii fluorescencyjnej
mikroskopii elektronowej
 
  mikroskopii fluorescencyjnej
 
zdjęcie pracowni hodowli komórkowej   zdjęcie sali wykładowo-ćwiczeniowej
hodowli komórkowej
 
  sala wykładowo-ćwiczeniowa
 Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu biologii komórki, ultrastruktury, cytofizjologii, histologii ogólnej i szczegółowej oraz embriologii dla studentów Wydziału Lekarskiego (kierunek lekarski, biotechnologia i optyka okularowa z elementami optometrii, a także lekarski dla studentów anglojęzycznych), Wydziału Farmaceutycznego (analityka medyczna) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (położnictwo i kosmetologia). Celem nauczania jest nie tylko przekazanie studentom wiadomości teoretycznych, ale także opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu znajomości tkanek i narządów człowieka.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW >>

INFORMATIONS FOR STUDENTS >>

Przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii działa Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury, którego członkowie aktywnie uczestniczą w licznych projektach studenckich, takich jak IFMSA czy organizowanej przez STN CM UMK współpracy z uczniami szkół średnich.

Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki i Ultrastruktury

mgr inż. Andrzej Pawlik >>