UWAGA! ALARM!


Szanowni Państwo, 
w dniu 19 lipca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 96 wprowadziła pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA – /alarm ZIELONY w UMK/) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP – dotyczy cyberprzestrzeni) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

W związku z tym Rektor UMK oraz Prorektor ds. Collegium Medicum, komunikatami rozesłanymi pocztą wewnętrzną, polecili podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo personelowi zatrudnionemu w Collegium Medicum i studentom CM oraz ochronę infrastruktury poprzez wzmocnienie systemu ochrony obiektów, urządzeń i instalacji dla przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.

Dlatego należy:

1.   zachować wzmożoną czujność w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz podczas korzystania z systemów teleinformatycznych;

2.   nie utrudniać personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo i ochronę w CM UMK realizacji zadań, w tym:

1)   przeprowadzania wzmożonych kontroli wjeżdżających pojazdów oraz osób wchodzących na teren obiektów CM UMK;

2)   ograniczania w obrębie obiektów zamkniętych CM ruchu pojazdów i osób do niezbędnego minimum;

3)   sprawdzania budynków i pomieszczeń w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;

3. na bieżąco informować przełożonych i ochronę o zauważonych nietypowych zachowaniach osób, pozostawionych podejrzanie wyglądających przedmiotach, paczkach i bagażach oraz zauważonych porzuconych nieznanych pojazdach na terenie Uczelni lub w bezpośredniej bliskości lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności.