Platforma e-learningowa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w ramach zakończonego projektu systemowego pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT, którego Beneficjentem było Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony, dostępna wciąż pozostaje platforma e-learningowa, a wraz z nią interaktywne kursy specjalistyczne, które w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej. Platforma skierowana jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych oraz kadry zarządzającej, zaś korzystanie z jej zasobów możliwe będzie przez okres trzech lat od zakończenia projektu, tj. do dnia 2018-06-30.

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmujących swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne: elektroniczna karta pacjenta, historia leczenia pacjenta, terminarz, grafik dyżurów, systemy telemedyczne, interoperacyjność systemów EDM, systemy kodowania, ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów, przeglądania zaplanowanych wizyt w terminarzu, przeplanowania wizyt pacjenta na inny termin czy anulowania rezerwacji.

Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały niezbędne do nabycia wiedzy, posiadające formę podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.

Po założeniu konta na stronie http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/ ze wszystkich zasobów platformy można korzystać w sposób całkowicie bezpłatny.

Mając na uwadze powyższe oraz korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie platformy e-learningowej zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej jej funkcjonowania do możliwie najszerszego grona odbiorców. Z pewnością przyczyni się to do zwiększenia wiedzy w zakresie technologii ICT, możliwych do zastosowania w znacznej liczbie placówek medycznych.


              Z poważaniem,

                 Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
            Marcin Węgrzyniak