Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Katedra i Zakład Chemii Organicznej

prof. dr hab. n. farm.
Bożena Modzelewska-Banachiewicz

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
p. 4, 5, 24-29, 31

tel. 52 585-39-03
tel. 52 585-39-04
tel. 52 585-39-05


Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. farm. Bożena Modzelewska-Banachiewicz - p.o. kierownika
  pok. 24, tel. 52-585-39-03
  e-mail: modzel@cm.umk.pl

 • dr hab. n. farm. Alicja Nowaczyk - adiunkt
  pok. 25, tel. 52-585-39-04
  e-mail: alicja@cm.umk.pl

 • dr n. chem. Tomasz Kosmalski - asystent
  pok. 4 
  e-mail: tkosm@cm.umk.pl

 • dr n. med. Renata Studzińska - asystent
  pok. 31, tel. 52-585-39-36
  e-mail: rstud@cm.umk.pl

 • mgr farm. Łukasz Fijałkowski - asystent
  pok. 25, tel. 52-585-39-04
  e-mail: l.fijalkowski@cm.umk.pl

 • dr n. farm. Renata Paprocka - asystent
  pok. 26, tel. 52-585-39-05
  e-mail: renata.bursa@cm.umk.pl

 • mgr inż. Małgorzata Redka - starszy specjalista nauk.-techn.
  pok. 29, tel. 52-585-39-06
  e-mail: mredka@cm.umk.pl

 • mgr Izabela Dwojak - st. technik
  pok. 29, tel. 52-585-39-06
  e-mail: idwojak@cm.umk.pl

 • Robert Pluskota - technikDziałalność dydaktyczna:

Katedra i Zakład Chemii Organicznej prowadzi zajęcia dla studentów II roku kierunku Farmacja przez dwa semestry. Wykłady i seminaria z zakresu chemii organicznej ukierunkowane są na związki biologicznie czynne. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują podstawowe metody syntezy i identyfikacji związków organicznych. Prowadzone są również zajęcia fakultatywne, których tematem są zagadnienia związane z nomenklaturą, podstawami stereochemii oraz spektroskopowymi i chromatograficznymi metodami identyfikacji i separacji związków organicznych.

 1. docTEMATY WYKŁADÓW57.00 KB

 2. docZAGADNIENIA SEMINARYJNE38.50 KB

 3. ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
  1. pdfREGULAMIN BHP192.46 KB
  2. docZAGADNIENIA KOLOKWIALNE26.00 KB
  3. pdfPLAN ĆWICZEŃ - SEMESTR ZIMOWY 2016/2017247.12 KB
   preparaty:
  4. pdfPLAN ĆWICZEŃ - SEMESTR LETNI 2015/2016127.39 KB
   preparaty:


  LITERATURA PODSTAWOWA:
  1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2005
  2. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom I-II”, PWN, Warszawa 2009
  3. Przemysław Mastalerz „Chemia organiczna”, WCh, Wrocław 2002
  4. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998
  5. Artur I. Vogel „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006
  6. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008
  7. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
  1. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007
  2. Mirosław Dziankowski „Pracownia preparatyki organicznej”, WSiP, Warszawa 1994
  3. J. Bojarski ,,Chemia Organiczna” Kraków 2003, Wyd. UJ.  Działalność naukowa:

  Tematyką badawczą Katedry jest synteza nienotowanych w piśmiennictwie nowych pochodnych liniowych – hydrazonów i układów heterocyklicznych oraz określenie ich właściwości chemicznych i biologicznych. Głównymi związkami otrzymywanymi w Zakładzie są pochodne układu 1,2,4-triazolu, który wchodzi w skład wielu związków farmakologicznie czynnych. Dla otrzymywanych związków, w ramach współpracy prowadzone są badania aktywności biologicznej. Na imienne zaproszenie próbki wysyłane są do Instytutów Farmaceutycznych zainteresowanych współpracą.
  Przedmiotem badań Katedry są również metody otrzymywania nowych związków z podstawą pirydazynową. Benzopirydazyna (ftalazyna) poddawana jest kolejnym reakcjom przekształcenia prowadzącym do syntezy dodatkowego pierścienia pięcio- lub sześcioczłonowego. Badana jest podatność na substytucję nukleofilową chlorowców znajdujących się w różnych pozycjach tych układów, jak również możliwość przeprowadzenia reakcji VNS (zastępcza substytucja nuleofilowa atomu wodoru).
  Treścią badań jest także przegląd i analiza teoretyczna związków chemicznych celem określenia zależności struktura – aktywność biologiczna.

  Publikacje z ostatnich lat:

  2012:
  1. L. Mazur, B. Modzelewska-Banchiewicz
   „Nowy kompleks miedzi(II) z [1-pirydyn-2-ylo-1-(pirydyn-2-yloamino)-met-(Z)-ylideno]-hydrazydem kwasu 6-acetylo-cykloheks-3-enylo karboksylowego oraz sposób jego otrzymywania”,
   Numer zgłoszenia: P389583 z dnia: 20.11.2009, decyzja o udzieleniu patentu z dnia: 26 listopada 2012

  2. Modzelewska-Banachiewicz B.
   „Izomery E kwasu 3(3,4-diarylo-1,2,4-triazolo-5-yl)propenowego oraz sposób ich otrzymywania”,
   Nr zgłoszenia P.380125 z dnia 07.06.2006, decyzja o udzieleniu patentu z dnia 17 maja 2012

  3. E. Ciok-Pater, E. Gospodarek, B. Modzelewska-Banachiewicz, M. Ucherek, M. Prażyńska
   “In vitro activity of the azole compounds against clinical fungal strains”,
   Acta Pol. Pharm. 2012 Vol. 69 nr 3 s. 565-567, IF: 0.663

  4. R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, M. Wiese, A. Eljaszewicz, J. Michałkiewicz
   „Synthesis and anti-inflammatory activity of hydrazide derivatives of 2-methylidene-1,4-dicarboxybutanoic acid”,
   Acta Pol. Pharm. 2012 Vol. 69 nr 6 s. 1390-1394, IF: 0.663

  5. B. Modzelewska-Banachiewicz, M. Ucherek, M. Zimecki, J. Kutkowska, T. Kamińska, B. Morak-Młodawska, R. Paprocka, M. Szulc, G. Lewandowski, J. Marciniak, T. Bobkiewicz-Kozłowska
   „Reactions of N3-substituted amidrazones cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride and biological activities of the products”,
   Arch. Pharm. 2012 Vol. 345 s. 486-494, IF: 1.708

  6. B. Modzelewska-Banachiewicz, R. Bursa
   Nowy kwas 2-{(Z)-2-[(fenyloamino)-(pirydyn-2-ylo)metyleno]-hydrazynokarbonylo}-cykloheksanokarboksylowy i sposób jego wytwarzania,
   Biul. Urzędu Patentowego 2012 T. 1014 nr 23 s. 14.

  7. L. Mazur, B. Modzelewska-Banachiewicz, R. Paprocka, M. Zimecki, U. E. Wawrzyniak, J. Kutkowska, G. Ziółkowska
   „Synthesis, crystal structure and biological activities of a novel amidrazone derivative and its copper(II) complex - A potential antitumor drug.”,
   J. Inorg. Biochem. 2012 Vol. 114 s. 55-64. IF: 3.354

  8. B. Modzelewska-Banachiewicz, R. Paprocka, L. Mazur, J. Sączewski, J. Kutkowska, D. K. Stępień, M. Cyrański,
   ”Experimental and theoretical study on the reaction of N3-phenyl-(pyridin-2-yl)carbohydrazonamide with itaconic anhydride”,
   J. Mol. Struc. 2012 Vol. 1022 s. 211-219, IF: 1.634

  9. S. Bocian, A. Nowaczyk, B. Buszewski
   “New alkyl-phosphate bonded stationary phases for liquid chromatographic separation of biologically active compounds.”,
   Anal. Bioanal. Chem. 2012 Vol. 404 s. 731-740, IF: 3.778

  10. A. Nowaczyk, A. Ziemnicka
   „Przejścia społeczności ludzkiej a rozwój nauki o leku.”,
   Farmacja Pol. 2012 T. 68 nr 10 s. 685-691.

  11. A. Nowaczyk, K. Kulig
   “QSAR studies on a number of pyrrolidin-2-one antiarrhythmic arylpiperazinyl.”,
   Med. Chem. Res. 2012 Vol. 21 s. 373-381, IF: 1.271

  12. T. Kosmalski, A. Gzella
   „1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone O-(4-chlorobenzyl)oxime.”,
   Acta Cryst. Sect. E 2012 Vol. 68 s. o3178- , IF: 0.347

  13. A. Froelich, M. Kowiel, B. Bednarczyk-Cwynar, L. Zaprutko i A. K. Gzella
   „3β-Acetoxy-12α-chloro-D-friedooleanan-28,14β-olide”,
   Acta Cryst. E67, o679, (2012).

  14. D. Havrylyuk, B. Zimenkovsky, O. Vasylenko, A. Gzella, R. Lesyk
   „Synthesis of New 4‑Thiazolidinone‑, Pyrazoline‑, and Isatin-Based Conjugates with Promising Antitumor Activity”,
   J. Med. Chem. 55, 8630−8641, (2012), IF: 5.248

  15. M. Kowiel, N. Zielisko, D. Atamanyuk, R. Lesyk, A. K. Gzella.
   „2-[7-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)-6-ethoxycarbonyl-2-oxo-5H-2,3,6,7-tetrahydrothiopyrano[2,3-d][1,3]thiazolo-6-yl]acetic acidethanol monosolvate”,
   Acta Cryst. Sect. E 2012 Vol. 68 s., o2721-o2722., IF: 0.347

  16. A. Froelich, B. Bednarczyk-Cwynar, A. K. Gzella,
   “3-Cyano11-oxo-3,4-seco-12a-aza-C-homoolean-4(23)-en-28oic acid methyl ester”,
   Acta Cryst. Sect. E 2012 Vol. 68, s. o532, IF: 0.347,

  17. Y.V. Ostapiuk, M.D. Obushak, V.S. Matiychuk, M. Naskrent, A. K. Gzella
   “A convenient method for the synthesis of 2-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2yl)imino]-1,3-thiazolidin-4-one dervatives.”,
   Tetrahedron Lett. 2012 Vol. 53, s. 543-545, IF: 2.683

  2011:
  1. B. Modzelewska-Banchiewicz, R. Bursa
   „Nowy kwas 2-{(Z)-2-[fenyloamino)(pirydyn-2-ylo)metyleno]-hydrazynokarbonylo} cykloheksanokarboksylowy i sposób jego wytwarzania”
   numer zgłoszenia: P-394691, 19 IV 2011

  2. Mazur L., Koziol A., Modzelewska–Banachiewicz B.,. Ucherek M, Zimecki M., Artym J.
   „2-(4-Phenyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclohexanecarboxylic acid and its DMSO solvate: synthesis, crystal structure and biological activity”,
   J Chem Cryst, 2011, Vol. 41, s. 880-885

  3. Nowaczyk A.
   "Badania ilościowej zależności pomiędzy strukturą a aktywnością α1-adrenolityczną i przeciwarytmiczną pochodnych N-(arylopiperazynylopropylo)pirolidyn-2-onu"
   Bydgoszcz, UMK CM, 2011, 170 s

  4. Sapa J., Nowaczyk A., Kulig K.:
   Antiarrhythmic and antioxydant activity of novel pirolidyne-2-one derivatives with adrenolitic properties. Naunyn-Schmied.
   Arch. Pharmacol. (2011) 383:13–25

  5. Froelich A., Kowiel M., Bednarczyk-Cwynar B., Zaprutko L., Gzella A.K.
   „3β-Acetoxy-12α-chloro-D-friedooleanan-28,14β-olide”
   Acta Crystallogr., E67, o679 (2011)

  2010:
  1. B. Modzelewska-Banachiewicz, Prus M.
   „Pochodne 3,4-diarylo-5-(3-karboksylo-2-pirydylo)-1,2,4-triazolu i sposób ich otrzymywania”,
   Patent Polska, nr 205593, Udzielenie patentu ogłoszono 31.05.2010

  2. M. Ziegler-Borowska, M. Ucherek, J. Kutkowska, L. Mazur, B. Modzelewska-Banachiewicz, D. Kędziera, A. Kaczmarek-Kędziera
   „Reaction of N3-phenylbenzamidrazone with cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride”,
   Tetrahedron Letters, 2010, Vol. 51, nr 51, s. 2951-2955

  3. A. Nowaczyk, B. Modzelewska-Banachiewicz;
   "The QSAR studies of a number of triazole antifungal alcohols"
   CEJC 2010, 8 (2), 440-447

  4. A. Nowaczyk, R. Przybylski, K. Kulig, B. Malawska;
   "Structure Activity Relationship studies of a number of ?α1-adrenoceptor antagonists and antiarrhythmic agents",
   Minf. 2010, 29 (4), 343-351

  5. A. Nowaczyk, J. Nowaczyk, S. Koter;
   "Prediction of retention of uncharged solutes in nanofiltration by means of molecular descriptors"
   Membrane Water Treatment, 2010, 1 (3), 181-192

  6. B. Buszewski, Sz. Bocian, A. Nowaczyk;
   "Modeling solvation on the chemically modified silica surfaces"
   J. Sep. Sci. 2010, 33 (14), 2060-2068