Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy
bydgoszcz

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków do konkursu na Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz dla wyróżniających się młodych naukowców w trzech kategoriach: 

  1. wnioski z propozycją zgłoszenia kandydatów do stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów (wraz z dorobkiem naukowym, osiągnięciami, etc.) należy składać do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (także w formie elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl) do dnia 8 stycznia 2016 roku.

  2. wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodychnaukowców należy składać do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (także w formie elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl) do dnia 8 stycznia 2016 roku. Za „młodego pracownika nauki” uważa się pracownika nauki, który nie ukończył 36 lat do 31 grudnia 2016 roku.

  3. wnioski o nagrodę naukową indywidualną lub zespołową Prezydenta Miasta Bydgoszczy za lata 2014-2015, przyznawaną pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą, odpowiednio udokumentowane (tj. wraz z kserokopiami publikacji), należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego (także w formie elektronicznej na adres dziekfarm@cm.umk.pl) do dnia 10 lutego 2015 roku.    

 

Jednocześnie informuję, że Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań. Dorobek naukowy aplikantów powinien obejmować publikacje, patenty, opracowane wzory użytkowe za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów (tj. 2014 i 2015 r.).

We wniosku o zespołową nagrodę naukową należy podać procentowy udział poszczególnych współautorów zgłoszonych do nagrody. Procentowy udział powinien być uzgodniony ze współautorami. Należy ponadto dołączyć oświadczenia o zrzeczeniu się praw do ww. nagrody wszystkich osób będących współautorami dołączonych publikacji a nie ujętych we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie >>>

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski