Nagroda Naukowa i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy - 2017 rok
bydgoszcz

 

 

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków do konkursu na Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz dla wyróżniających się młodych naukowców w trzech kategoriach: 

 1. wnioski z propozycją zgłoszenia kandydatów do stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów (wraz z dorobkiem naukowym, osiągnięciami, etc.) należy składać w  Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w  formie papierowej i elektronicznej (dziekfarm@cm.umk.pl) do dnia 11 stycznia 2017 roku.
  Wniosek o stypendium dla wyróżniających się studentów >>


 2. wnioski o stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych  naukowców należy składać Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w  formie papierowej i elektronicznej (dziekfarm@cm.umk.pl) do dnia 11 stycznia 2017 roku. Za „młodego pracownika nauki” uważa się pracownika nauki, który nie ukończył 36 lat do 31 grudnia 2017 roku.
  Wniosek o stypendium dla wybitnych młodych naukowców >>

 3. wnioski o nagrodę naukowa indywidualną lub zespołową Prezydenta Miasta Bydgoszczy za lata 2015-2016, przyznawaną pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą, odpowiednio udokumentowane (tj. wraz z kserokopiami publikacji), przyznawane pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą, należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w  formie papierowej i elektronicznej (dziekfarm@cm.umk.pl)  do dnia 10 lutego 2017 roku.  Jednocześnie informuję, że Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. Dorobek naukowy aplikantów powinien obejmować publikacje, patenty, opracowane wzory użytkowe za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów (tj.2015 i 2016 r.).
  We wniosku o zespołową nagrodę naukową należy podać procentowy udział poszczególnych współautorów zgłoszonych do nagrody. Procentowy udział powinien być uzgodniony ze współautorami. Należy ponadto dołączyć oświadczenia o zrzeczeniu się praw do ww. nagrody wszystkich osób będących współautorami dołączonych publikacji a nie ujętych we wniosku.
  Wniosek o przyznanie nagrody Naukowej Prezydenta Miasta  >>

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Stefan Kruszewski