Możliwość nawiązania współpracy w dziedzinie nauk medycznych z tokijskim Toho University

Uprzejmie informuję, że w wyniku starań Ambasady RP w Tokio pojawiła się możliwość nawiązania współpracy w dziedzinie nauk medycznych pomiędzy tokijskim Toho University (jedna z wiodących uczelni japońskich w tej dziedzinie) i polskimi ośrodkami prowadzącymi działalność badawczą i/lub dydaktyczną na w/w polu. Mogłaby ona polegać m.in. na:

1. Nawiązaniu bezpośredniego dialogu mającego na celu zdefiniowanie konkretnych obszarów współpracy badawczej będącej przedmiotem zainteresowania obydwu stron (przedstawiciele Toho University zainteresowani mogliby być zwłaszcza: 1) badaniami mającymi na celu opracowanie technologii zapewniających szeroko rozumiane wsparcie osób starszych/zniedołężniałych lub sparaliżowanych; 2) nowoczesnymi metodami walki z rakiem; 3) wspólnymi badaniami klinicznymi; 4) ewentualnie innymi obszarami).

2. Ustanowienia programu wymiany studentów medycyny wyższych lat odbywających staże w szpitalach, a w dalszej perspektywie – programów podwójnych dyplomów firmowanych przez Toho University i partnerską uczelnię w Polsce.

Przedstawiciele Toho University wyrazili wstępną gotowość współorganizacji, wraz z Ambasadą RP w Tokio, w listopadzie 2014 r. seminarium promującego współpracę w w/w obszarach. Jego celem byłoby zaprezentowanie prowadzonych przez obydwie strony badań oraz omówienia perspektyw realizacji działań wymienionych w pkt. 1 i/lub 2.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy Państwa instytucja zainteresowana byłaby udziałem w tym seminarium.

Udział w seminarium byłby bezpłatny, jednak uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. W przypadku dużego zainteresowania ze strony polskich ośrodków, najprawdopodobniej możliwe byłoby jednak ubieganie się pozyskanie dofinansowania ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie trwają jeszcze ustalenia w tej sprawie).

W przypadku dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt. 

Pozdrawiam,

Tomasz Jamróz
Pierwszy sekretarz
Wydział Polityczno-Ekonomiczny
Ambasada RP w Japonii
2-13-5 Mita, Meguro-ku
Tokyo 153-0062
tel: +81 3 5794 7030; fax: +81 3 5794 7024
e-mail: tomasz.jamroz@msz.gov.pl
www.tokio.msz.gov.pl