Nominacja profesorska

prof. dr hab. Piotr Cysewski zdjęcieDecyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał prof. dr hab. Piotr Cysewski, pełniący funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akt nominacji 11 października 2013 r.

Profesor Piotr Cysewski ukończył studia w 1984 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego wykształcenie chemiczne pozwoliło na bezpośrednie podjęcie działalności naukowo-dydaktycznej na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie UTP). Stopnień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał po złożeniu i obronie dysertacji doktorskiej na swym macierzystym Wydziale w roku 1989. W roku 2000 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu po przedłożeniu rozprawy: „Opis właściwości tautomerycznych oraz kodujących zasad azotowych zmodyfikowanych działaniem rodnika hydroksylowego”. Profesor Piotr Cysewski prowadzi wielowątkową aktywność naukową obejmującą różnorodne zagadnienia chemiczne, biochemiczne oraz biomedyczne. Za główny nurt jego zainteresowań badawczych należy uznać charakterystykę właściwości pochodnych zasad azotowych powstałych w wyniku działania rodnika wodorotlenowego. Wykorzystując metodologię eksperymentów in silico w ramach tego wieloletniego projektu charakteryzował równowagi tautomeryczne mające bezpośredni wpływ na właściwości kodujące pochodnych zasad azotowych powstałych w wyniku działania czynników oksydacyjnych. Pozwoliło to na zrozumienie molekularnych mechanizmów związanych z wpływem stresu oksydacyjnego na procesy biochemiczne z udziałem komórkowego DNA.

W latach 1994-2003 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Komputeryzacji Uczelni, a w latach 2000-2002 był zastępcą przewodniczącego Rady Użytkowników Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy (BYDMAN). W latach 2005-2008 był przedstawicielem do Senatu UMK pracowników samodzielnych Wydziału Farmaceutycznego. Ponadto, Profesor Piotr Cysewski od 1999 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. W tym czasie zorganizował zespół badawczy i wypromował 6 doktorów. Dwie spośród tych dysertacji zostały zakończone wyróżnieniem.
Profesor Piotr Cysewski jest autorem 75 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o światowym zasięgu o sumarycznej wartości współczynnika oddziaływania (IF=90) oraz ponad 1000 KBN.

Profesor Piotr Cysewski był stypendystą C.N.R.S. (Francja), Commission of European Communities oraz Uniwersytetu im. Johanna Guttenberga w Mainz (Niemcy). Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych, w tym w Paryżu oraz Mainz prowadząc badania naukowe oraz wygłaszając wykłady na zaproszenie. Za swą działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał nagrody indywidualne i zespołowe, a wśród nich indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w roku 2000, nagrodę zespołową PAN za cykl prac poświęconych uszkodzeniom oksydacyjnym komórkowego DNA w 1996 r., nagrodę zespołową Ministra Zdrowia w 1998 r. Ponadto, otrzymał nagrody indywidualne Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy za działalność naukową oraz dydaktyczną w latach 1999, 2000, 2002, 2003 oraz nagrody indywidualne i zespołowe (w tym pierwszego stopnia) Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność naukową oraz dydaktyczną w latach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 na Wydziale Farmaceutycznym. W roku 2001 został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.