Nominacja profesorska

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lipca 2013 r. tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Bazylak, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.    

Profesor Grzegorz Bazylak jest absolwentem Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Na tym samym wydziale rozpoczął w 1979 r. działalność naukowo-dydaktyczną w Instytucie Podstaw Chemii Żywności, a w 1990 r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych.
W latach 1991-2001 pracował jako adiunkt w Katedrze Higieny oraz w Instytucie Fizjologii i Biochemii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
Od 01.07.2002 r. rozpoczął pracę w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków na Wydziale Farmaceutycznym tej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych uzyskał w 2003 r. na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). W 2004 r. został powołany na stanowisko kierownika, a następnie profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Po fuzji tej uczelni z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w listopadzie 2004 r. kontynuuje swoją działalność na tych stanowiskach aż do dzisiaj.

W latach 1991-2006 był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczo Rozwojowego ORAM w Łodzi.  Profesor Grzegorz Bazylak był uczestnikiem wielu zagranicznych kursów, szkoleń i staży naukowych, m.in. w Wageningen Agricultural University (Holandia, 1994), Karolinska Institutet (Szwecja, 1995), University of Lund (Szwecja, 1995), Imperial College of Science, Technology and Medicine (Londyn, W. Brytania, 1997), University of Nagoya (Japonia, 1998), University of Antwerp (Belgia, 2001-2003), University of Birmingham (W. Brytania, 2008).

Problematyka badawcza jego interdyscyplinarnej pracy naukowej dotyczy zagadnień analizy chemicznej, farmakochemii supramolekularnej, farmakobromatologii oraz chemometrii medycznej. Dotychczas opublikował 115 artykułów pełnotekstowych (w tym 11 poglądowych), 140 komunikatów na zjazdach i konferencjach naukowych oraz jest współautorem 3 podręczników. Kierował i brał udział w realizacji 20 krajowych i 6 zagranicznych umów, projektów, programów i grantów naukowo-badawczych. Był promotorem 2 doktoratów (w tym 1 z wyróżnieniem), 8 prac magisterskich i 2 prac licencjackich.
W latach 2003-2006, jako koordynator uczelniany i wydziałowy, wynegocjował umowy bilateralne z 10 uczelniami zagranicznymi, co zapoczątkowało funkcjonowanie Europejskiego Programu Socrates-Erasmus w AM w Bydgoszczy i Collegium Medicum UMK. Od 2004 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Bromatologii, którego uczestnicy uzyskali kilka nagród i wyróżnień na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

W latach 2004-2007 był członkiem wojewódzkiego (kuj.-pom.) panelu ekspertów Europejskiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR. W latach 2011-2013 był członkiem wojewódzkiego (zach.-pom.) panelu ekspertów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Recenzował wnioski o granty badawcze w konkursach MNiSW, Narodowego Centrum Nauki  i Fundacji Nauki Polskiej.  Od 2007 r. jest członkiem Komisji Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.  Profesor Grzegorz Bazylak jest członkiem założycielem Fundacji Polska Sieć Chemii Supramolekularnej w Warszawie. Od 2007 r. jest członkiem z wyboru kolegiów redakcyjnych (Editorial Board) 9-ciu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym wysokonotowanych z listy JCR: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, Current Pharmaceutical Analysis, Current Drug Discovery Technologies oraz Frontiers in Bioscience. Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym międzynarodowego internetowego czasopisma naukowego The Open Chemical & Biomedical Methods Journal. Zredagował cykl dziewięciu wieloautorskich monotematycznych numerów (łącznie 950 stron) wysoko impaktowanych czasopism międzynarodowych, które dotyczyły farmakochemii supramolekularnej i analizy farmaceutycznej. Na zaproszenie kilkudziesięciu prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych z listy JCR, m.in. Analytica Chimica Acta, Journal of Chromatography B, Analytical Bioanalytical Chemistry, The Journal of Physical Chemistry, Journal of Human Nutrition and Dietetics, Life Sciences, Proteomics, Proteome Science, Biomacromolecules zrecenzował ponad 800 artykułów naukowych. Profesor Grzegorz Bazylak jest członkiem 9-ciu międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. The Chromatographic Society (Glasgow, W. Brytania), Society of Molecular Imprinting (Lund, Szwecja), Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (Vestenbergsgreuth, Niemcy), American Nano Society (Greek Cove Springs, FL, USA), The European Atherosclerosis Society (Goteborg, Szwecja). 

Za swoją działalność uzyskał indywidualne nagrody naukowe I-stopnia JM Rektora Politechniki Łódzkiej (1991), Akademii Medycznej w Łodzi (1992, 1994) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010, 2012), a także nagrodę indywidualną I-stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (2003) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2004).