Pracownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii CM UMK w Zespole Ekspertów dotyczących Higienizacji Radiacyjnej Zanieczyszczeń, Ścieków i Osadów

W dniach 04-08 marca 2013 r. w Vienna International Center w Wiedniu odbędzie się zorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) zebranie robocze grupy specjalistów, którego tematem przewodnim będzie radiacyjna obróbka zanieczyszczeń, ścieków i osadów. Planowane spotkanie stanowi odpowiedź na potrzebę szybkiej i efektywnej higienizacji substancji mogących stwarzać poważne zagrożenie sanitarno-higieniczne dla ludzi i zwierząt, szczególnie w przypadku ich rolniczego zagospodarowania. Spotkanie będzie miało na celu prezentację najnowszych badań i osiągnięć na polu aplikacji technik radiacyjnych w procesach higienizacji ścieków, osadów ściekowych, odchodów zwierzęcych i obróbki zanieczyszczeń. Przeprowadzona zostanie ocena aktualnej sytuacji w zakresie wykorzystania radiacji we wspomnianych wyżej celach oraz wykonana będzie wnikliwa analiza realnych możliwości wdrożenia tego typu technologii do praktyki higienizacyjnej na szeroką skalę. Ważnym punktem będzie także omówienie możliwości zintegrowania technik radiacyjnych z konwencjonalnymi metodami obróbki ścieków, osadów i zanieczyszczeń, a także określenie kosztochłonności tego typu rozwiązań. Efektem zebrania ma być opracowanie raportu podsumowującego obecny stan technologii, definiującego potrzeby, kierunek rozwoju oraz strategię efektywnego zaangażowania technik radiacyjnych w procesach obróbki ścieków, osadów
i zanieczyszczeń.

Z Polski nominację na uczestnika spotkania w Wiedniu otrzymało trzech naukowców:

    1. prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
      w Warszawie,
    2. dr inż. Zbigniew Zimek – kierownik Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
    3. Dr inż. Krzysztof Skowron – pracownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.