Studium Medycyny Społecznej CM

adres: ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
II piętro, pokój: 21a, 21b, 21c, 21d

tel. kierownik 52 585-54-30
tel. sekretariat 52 585-54-29 Jolanta Kaczan
tel. pracownicy 52 585-54-31, 52 585-54-32 

e-mail: stmedspol@cm.umk.pl

Pracownicy:

 • p.o. Kierownika: dr n. hum. Waldemar Kwiatkowski - starszy wykładowca
 • dr n. o zdr. Urszula Domańska - starszy wykładowca
 • dr n. społ. Andrzej Domański - asystent
 • mgr Paweł Drygas - asystent

Tematyka badawcza:

 • Filozoficzno-etyczne problemy śmierci i umierania.
 • Poglądy etyczno-filozoficzne Władysława Biegańskiego.
 • Biograficzne implikacje błędu jatrogennego, proces medykalizacji życia społecznego.

Studium prowadzi zajęcia z zakresu:

 • socjologii ogólnej
 • socjologii medycyny
 • historii filozofii
 • etyki
 • logiki


Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. A. Domański: Pozorna epidemia: masowe dolegliwości socjogenne, „Na ratunek”, nr 4/2009, s. 51-55.
 2. A. Domański: Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu zbiorowym, w: Emocje a kultura i życie społeczne, red. Piotr Binder, Hanna Polska, Wojciech Pawlik, IFIS PAN, Warszawa 2009, s. 19-35.
 3. A. Domański: Mit masowej paniki, „Na ratunek” nr 3/2009, s. 60-63
 4. U. Domańska: recenzja książki Relacje lekarz - pacjent w procesie medykalizacji choroby, red. A. Syroka, J. Rudnicki, A. K. Agrawal, w: "Edukacja zdrowotna", vol.5, nr 1/2008.
 5. U. Domańska: Dyskurs medyczny w dobie globalizacji, w: Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, red. K. Homenda, E. Grygorowicz, M. Lesińska-Sawicka, Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007.
 6. U. Domańska: Modele narodzin i opieki położniczej w kontekście procesu medykalizacji, w: "Pielęgniarstwo XXI wieku", nr 3(16)/2006, s. 51- 55.
 7. U. Domańska: Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa, w: Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, red. W. Piątkowski, W. Brodniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Tyczyn 2005.
 8. A. Domański: Integracja europejska w opinii publicznej z perspektywy zachowań zbiorowych, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, red. Elżbieta Hałas, Krzysztof Konecki, SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 345-356.
 9. A. Domański: Zbiorowe fascynacje jako efemeryczna kultura, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury, (red.) Renata Tańczuk, Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 452-464.
 10. A. Domański: Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.
 11. A. Domański: Zbiorowe fascynacje a koncepcja efemerycznej kultury, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4/2004, s.147-159.
 12. A. Domański: Aktualność koncepcji zachowań zbiorowych , „Studia Socjologiczne”, nr 4/2003, s. 27-55.
 13. J. Katafias: Status pacjenta w świetle XIX-wiecznych polskich kodeksów lekarskich, w: Studia z Dziejów Kultury Medycznej, Wrocław 2002, tom VI, s. 302-309.
 14. J. Katafias. M. Pawlak: Włocławski Oddział Instytutu Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1979-1984), Włocławek 2001
 15. J. Domaniewska, J. Domaniewski, Ł. Milancej, W. Jóźwicki: "CANCER"-aplikacja informatyczna typu GIS (Geographic Information System) do analizy dużych danych medycznych z możliwością uwzględnienia środowiskowych aspektów zachorowań; Materiały zjazdowe z XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz 10-12.09.1998, s. 58.
 16. S. Katafias: O eutanazji bez emocji; Ruch Filozoficzny, tom LV, 3, 1998, s. 465-470.
 17. S. Katafias: Samobójstwo w ocenie moralnej; w: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 1998, s. 151-160
 18. S. Katafias: Etyka środowiska naturalnego; Ekologistyka, 1, 1997, s.55-56.
 19. J. Domaniewska, B. Sygit: Mistyfikacja czynów przeciwko życiu i zdrowiu jako problem medyczno-prawny i kryminalistyczny; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zeszyt nr 1 Administracja Publiczna, Bydgoszcz 1997, s. 109-139.
 20. S. Katafias: Etyka lekarska czy bioetyka; Primum non nocere, 6 (75), 1997, s. 11-13. Przedruk: Puls. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, IX-X, 1997, s. 22-26.
 21. S. Katafias: Czesław Znamierowski. W 30-tą rocznicę śmierci; Ruch Filozoficzny, tom LIV, 4, 1997, s. 537-551.
 22. S. Katafias: O eutanazji - sine ira et studio; w: J. Kolbuszewski (red) "Problemy współczesnej tanatologii. Tom I", Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1997
 23. A. Domański: Komunikacyjny charakter ubioru współczesnego Polaka, „ZN Politechniki Rzeszowskiej”, nr 144/1996 z.2 s. 29-48.

 

Zjazdy i konferencje:

 1. Konferencja zorganizowana przez Naczelną Radę Lekarską „W sprawie nauczania podyplomowego etyki lekarskiej”
 2. I i II Krajowa Konferencja z cyklu: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka
 3. Konferencja naukowa pt. „Życie codzienne w XIX w. i jego wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i metody leczenia”
 4. Konferencja naukowa pt. „Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy”
 5. Ogólnopolska Konferencja „Zdrowie – instytucje – pieniądze”

 6. Konferencja: „Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji”, Wrocław, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 25-26.11.2008 r.
     > Przeżywanie grozy w ujęciu socjologii zachowań zbiorowych.
 7. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, 13-15.09.2007 r.
     > Nowe media a trend integracji familijnej. Poszukiwania i zjazdy rodzinne,
     > Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu zbiorowym,
 8. Konferencja: Rewolucja a zmiana społeczna. Poznań, PTF i PTS o. Poznań, 26-27.10.2006 r.
     > Zbiorowe obalanie dotychczasowego porządku społecznego. Interpretacje teorii wyłaniania norm,
 9. I Akademicka Konferencja Naukowa: Homo et eius sanitas summum bonum. W obliczu wyzwań globalizacji,
  organizator: Katedra Pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku, październik 2006
     > Dyskurs medyczny w dobie globalizacji
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problematy i dylematy współczesnej medycyny,
  organizator: Zakład Etyki i Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, 21 i 22 października 2005
     > Medycyna i życie społeczne. Dylematy medykalizacji
 11. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Poznań 15-18.09.2004 r.
     > Integracja europejska w opinii publicznej z perspektywy zachowań zbiorowych,
     > Stereotypowe unikanie katastrof a socjologiczne badania, 
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczeństwo polskie - zdrowie, instytucje, pieniądze,
  organizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, grudzień 2003
     > Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa
 13. Konferencja: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Wrocław 25.10.2003 r.
     > Efemeryczne mody: emergencja, wartości, norm, znaczeń.
 14. Konferencja: Symbole, interakcja, zachowania zbiorowe, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław 04.01.1996 r.
     > Moda jako zachowanie zbiorowe.