BHP - Wypadki

Wypadki pracowników

 

O wypadku przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy pracownik niezwłocznie powiadamia bezpośredniego przełożonego oraz Zespół ds. BHP i Ppoż. CM

Wypadki studentów podczas zajęć organizowanych na terenie Uczelni

 

W razie wypadku studenta prowadzący zajęcia jest zobowiązany do:

  • udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  • powiadomienia o wypadku kierownika jednostki,
  • powiadomienia o wypadku Zespół ds. BHP i Ppoż. CM,
  • w przypadku wypadków ciężkich – zabezpieczenia miejsca wypadku.

 

 

W przypadku zaistnienia wypadków ciężkich lub śmiertelnych
należy niezwłocznie powiadomić właściwego dziekana.