Sekcja Księgowości Majątkowej CM

Od 1 czerwca 2017 r. Dział Księgowości Majątkowej CM został przekształcony w Sekcję Księgowości Majątkowej CM - komórkę organizacyjną Działu Księgowości CM.ul. Jagiellońska 13, Budynek D, p. 07
tel. 52 585-33-46, 52 585-33-47
e-mail: majatkowy@cm.umk.pl

 • Kierownik: mgr Małgorzata Różańska, wew. 33-46 
 • mgr Agnieszka Zielińska
 • Maria Kłyszejko, wew. 33-47
 • Irena Muszyńska, wew. 33-46

Zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • rejestrowanie dowodów OT, LT, MT i PT
 • nadawanie numerów inwentarzowych ŚT oraz WNiP
 • rozliczanie inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie składników majątkowych trwałych i zapasów
 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia ksiąg inwentarzowych
 • księgowanie dokumentów zakupu środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Collegium Medicum
 • wystawianie dowodów zmian miejsca użytkowania (MT) składników majątkowych na wniosek jednostki organizacyjnej

Druki do pobrania: