PersonALL


personALL nazwa projektuPersonALL - Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
u dzieci w Polsce.Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Olgi Haus we współpracy z Katedrą Pediatrii, Hematologii i Onkologii pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Mariusza Wysockiego i pozostałymi członkami konsorcjum uzyskała rekomendację do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED pt. „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce” - PersonALL. 

Projekt ten obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych.
Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. 
Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur około przeszczepowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów.

Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

personALL grafika Czas trwania projektu: 36 miesięcy. 

Wartość dofinansowania dla konsorcjum wynosi 13.506.515 zł.

Budżet Collegium Medicum UMK to 1.824.000 zł, w tym koszty ogólne przyznane dla Uczelni to 364.800 zł.

  Pozostali członkowie konsorcjum:

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Lider projektu
 2. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 4. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 10. Gdański Uniwersytet Medyczny
 11. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 12. Netology sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

SMARTAUCI

personALL

next przycisk kopia

COLLRAN

INNOSENSE

GRADYS

ELLAN