Nasi naukowcy w rankingu najlepszych

Nasi naukowcy w rankingu najlepszych

OlinskiProf. dr hab. Ryszard Oliński, Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego i dr hab. Paweł Jaruga znaleźli się w renomowanym rankingu polskich badaczy w dziedzinach badań biomedycznych o najwyższym współczynniku Hirsha (h) z dziedziny biomedycyny, którzy w okresie od stycznia 2000 r. do września 2011 r. opublikowali prace naukowe z h ≥ 20. Ranking opublikowany został w biuletynie Polskiej Akademii Umiejętności (PAUza Akademicka) przez Profesora Andrzeja Pilca z Instytutu Farmakologii PAN i CMUJ z Krakowa.

Link do biuletynu >>

Warto dodać, że oprócz Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK tylko Katedra Fizjologii CM UJ jest reprezentowana w rankingu przez dwóch naukowców.

Współczynnik h przedstawiony przez amerykańskiego fizyka J.E. Hirsha jest łatwo policzalną i dobrą miarą oceniania jakości pracy naukowca. Dzięki niemu można łatwo określić klasę naukową badaczy w wielu różnych dyscyplinach nauki (np. h > 15 ma być rekomendacją do zatrudnienia amerykańskiego badacza na etacie „pełnego profesora”).

Współczynnik h równy jest liczbie publikacji cytowanych co najmniej h razy. Indeks h = 20 oznacza, że 20. z kolei publikacja badacza, jeżeli uszeregowane były one w kolejności liczby uzyskanych cytowań, cytowana była nie mniej niż 20 razy.