Studium Medycyny Społecznej CM

Studium Medycyny Społecznej CM

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
II piętro, pokój: 21a, 21b, 21c, 21d

tel. kierownik 52 585-54-30
tel. sekretariat 52 585-54-29 Jolanta Kaczan
tel. pracownicy 52 585-54-31, 52 585-54-32

e-mail: stmedspol@cm.umk.plPracownicy:

 • p.o. Kierownika: dr n. hum. Waldemar Kwiatkowski - starszy wykładowca
 • dr hab. n. med. Eliano Navarese, prof. UMK
 • dr n. o zdr. Urszula Domańska - starszy wykładowca
 • dr n. społ. Andrzej Domański - asystentTematyka badawcza:

 • Fenomenologia, hermeneutyka (ze szczególnym uwzględnieniem hermeneutycznej interpretacji bioetycznej problematyki).
 • Filozoficzno-etyczne problemy śmierci i umierania.
 • Filozoficzno-etyczne problemy śmierci i umierania.
 • Poglądy etyczno-filozoficzne Władysława Biegańskiego.
 • Biograficzne implikacje błędu jatrogennego, proces medykalizacji życia społecznego.Studium prowadzi zajęcia z zakresu:

 • socjologii ogólnej
 • socjologii medycyny
 • historii filozofii
 • etyki
 • logiki

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

W. Kwiatkowski: Medicine and technology. Remarks on notion of responsibility in technology – assisted health care, (w:) Medicine Health Care and Philosophie (2017) https://doi.org/10.1007/s11019-017-9788-8 

W. Kwiatkowski: Ethologiczne źródła etyki. O filozoficznym ugruntowaniu etyki, (w:) Kultura i Wartości, Nr 22/2017, http://journals.umcs.pl/kw/article/view/4929

W. Kwiatkowski: Alberta Camusa tragiczna gra ze światem (w:) Z zagadnień hermeneutyki i moralności, Warszawa, 1985.

W. Kwiatkowski: O hermeneutycznym zobowiązaniu (współautorstwo S. Kwiatkowski) (w:) Z zagadnień hermeneutyki i moralności, Warszawa, 1985.

W. Kwiatkowski: Logos nawykowego myślenia, (w:) Studia Filozoficzne nr 1, 1988.

W. Kwiatkowski: Prawda i logos, w: Studia Filozoficzne, nr 4, 1988

W. Kwiatkowski: O związku nieprzedmiotowego myślenia poezji z istotnym myśleniem w filozofii Martina Heideggera, (w:) Fenomenologia i hermeneutyka t.2, Warszawa, 1990.

W. Kwiatkowski: Tanatologia - nauka czy pseudonauka? (w:) Umierać bez lęku, PWN, Warszawa, 1996.

W. Kwiatkowski: Uwagi o bezdrożach profetycznego myślenia w filozofii Nietzschego, (w:) Przegląd Filozoficzny nr 4 (1998)

W. Kwiatkowski: Lekarz rodzinny - przyjaciel domu czy Hipokrates urynkowiony? (w:) Społeczne aspekty reformowania służby zdrowia, Łódź, 1999.

W. Kwiatkowski: Między deontologią a autonomią pacjenta. O granicach słuszności wzajemnych roszczeń pacjenta i lekarza,(w): Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wrocław, 2000.

W. Kwiatkowski: Czy etyka biznesu jest możliwa?, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Łódź, 2000

W. Kwiatkowski: O hermeneutycznym znaczeniu choroby, (w:) Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne, Wrocław, 2001.

W. Kwiatkowski: Pobocza medycyny. O fatycznym znaczeniu medycznej pseudonauki, (w:) Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku, Wrocław, 2002.

W. Kwiatkowski: Medycyna i śmierć, (w:) Narodziny i śmierć, PWN, Warszawa 2002.

W. Kwiatkowski: Pojęcie odpowiedzialności w etyce biznesu i etyce lekarskiej, (w:) Annales. Etyka w życiu Gospodarczym, Łódź, 2002.

W. Kwiatkowski: Etyczna interpretacja nowych tendencji w medycynie. O etycznych uwarunkowaniach menedżerskiego podejścia do opieki zdrowotnej, (w:) Edukacja Filozoficzna, nr 33, 2002

W. Kwiatkowski: Etyka medyczna: w poszukiwaniu nowej wrażliwości, (w:) Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Łódź, 2003

W. Kwiatkowski: Nowa podmiotowość w medycynie. Wpływ technologii na relację lekarz-pacjent, (w:) Proces Modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki, Wrocław, 2003.

W. Kwiatkowski: Aporie współczesnej medycyny. O kontradyktoryjnym charakterze lekarskich powinności, (w:) Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 30, Łódź, 2003.

W. Kwiatkowski: Śmierć - choroba na życie? O egzystencjalnym znaczeniu śmierci (w:) Problemy współczesnej tanatologii, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, 2003.

W. Kwiatkowski: Nauka i egzystencja. Hermeneutyczna interpretacja problemu podmiotowości w nauce medycznej, (w:) Sztuka leczenia, Kraków, 2004.

W. Kwiatkowski: Spór o miejsce człowieka w medycynie. Uwagi na temat antropologicznej medycyny, (w:) Colloquia Communia, Nr 1-2 (78-79), Toruń, 2005.

W. Kwiatkowski: Dia-logos i medycyna, w: Relacje lekarz - pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, Wrocław, 2005.

W. Kwiatkowski: Między nauką a patologią. O filozoficzno-fizycznym rozpadzie natury. W stronę bezistocia, (w:) Nauka i społeczeństwo. W stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005), Warszawa - Wrocław, 2006.

W. Kwiatkowski: Kobieca cielesność - przedmiotowość niezidentyfikowana?, (w:) Oczekiwania kobiet i wobec kobiet w kulturze europejskiej i amerykańskiej, Warszawa, 2006.

W. Kwiatkowski: Etyczne problemy transplantologii, (w:) Leczyć. Uzdrawiać. Pomagać, Wrocław, 2007.

W. Kwiatkowski: Ewidencja i rzeczywistość. O źródłowości logosu nauki (na podstawie Platońskiej paraboli jaskini), (w:) Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, red. B. Płonka-Syroka, Warszawa, 2008.

W. Kwiatkowski: O miłości filozoficzną miarą mierzonej, (w:) Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Wrocław 2009.

W. Kwiatkowski: Wszyscyśmy z Greków… O źródłach europejskiej jedności z filozoficznej perspektywy, (w:) Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej, Włocławek, 2009.

W. Kwiatkowski: Retoryka i medycyna. Dyskurs o bioetyce, Włocławek, 2009.

W. Kwiatkowski: Fatum i medycyna. Paradygmatyczne spojrzenie na medycynę. (w:) Modernizacja biomedyczna społeczeństwa a ryzyko zdrowotne, Łódź, 2010

W. Kwiatkowski: Cóż po Hippokratesie w czasie marnym? O tym czy możliwa jest jeszcze poezja medycyny (w:) Etyka w medycynie - wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red. K. Basińska i J. Halasz, Gdańsk, 2013

W. Kwiatkowski: Ethos i medycyna, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/ Torunia, 2014 - monografia

W. Kwiatkowski: Czas choroby, miłości i śmierci. W poszukiwaniu utraconej egzystencji - o osobliwościach górskiego uzdrowiska (na podstawie Czarodziejskiej góry Tomasza Manna), (w:) Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), red. Bożena Płonka-Syroka, Lidia Czyż, Andrzej Syroka i Katarzyna Sudoł, Quaestio, Wrocław, 2014, s.263-286

W. Kwiatkowski: Życie - choroba na śmierć. Medycyna i ryzyko - medycyna ryzyka czy ryzyko medycyny, (w:) Doradztwo - poradnictwo - wsparcie, red. Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal i Wiesław Wójcik, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, s. 463-480

A. Domański: Pozorna epidemia: masowe dolegliwości socjogenne, „Na ratunek”, nr 4/2009, s. 51-55.

A. Domański: Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu zbiorowym, w: Emocje a kultura i życie społeczne, red. Piotr Binder, Hanna Polska, Wojciech Pawlik, IFIS PAN, Warszawa 2009, s. 19-35.

A. Domański: Mit masowej paniki, „Na ratunek” nr 3/2009, s. 60-63

U. Domańska: recenzja książki Relacje lekarz - pacjent w procesie medykalizacji choroby, red. A. Syroka, J. Rudnicki, A. K. Agrawal, w: "Edukacja zdrowotna", vol.5, nr 1/2008.

U. Domańska: Dyskurs medyczny w dobie globalizacji, w: Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, red. K. Homenda, E. Grygorowicz, M. Lesińska-Sawicka, Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007.

U. Domańska: Modele narodzin i opieki położniczej w kontekście procesu medykalizacji, w: "Pielęgniarstwo XXI wieku", nr 3(16)/2006, s. 51- 55.

U. Domańska: Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa, w: Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna, red. W. Piątkowski, W. Brodniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Tyczyn 2005.

A. Domański: Integracja europejska w opinii publicznej z perspektywy zachowań zbiorowych, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, red. Elżbieta Hałas, Krzysztof Konecki, SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 345-356.

A. Domański: Zbiorowe fascynacje jako efemeryczna kultura, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury, (red.) Renata Tańczuk, Dorota Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 452-464.

A. Domański: Kreowanie efemerycznej mody, w: „Marketing i Rynek” nr 4/2004, s. 21-25.

A. Domański: Zbiorowe fascynacje a koncepcja efemerycznej kultury, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4/2004, s.147-159.

A. Domański: Aktualność koncepcji zachowań zbiorowych, „Studia Socjologiczne”, nr 4/2003, s. 27-55.

J. Katafias: Status pacjenta w świetle XIX-wiecznych polskich kodeksów lekarskich, w: Studia z Dziejów Kultury Medycznej, Wrocław 2002, tom VI, s. 302-309.

J. Katafias. M. Pawlak: Włocławski Oddział Instytutu Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1979-1984), Włocławek 2001

J. Domaniewska, J. Domaniewski, Ł. Milancej, W. Jóźwicki: "CANCER" - aplikacja informatyczna typu GIS (Geographic Information System) do analizy dużych danych medycznych z możliwością uwzględnienia środowiskowych aspektów zachorowań; Materiały zjazdowe z XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoszcz 10-12.09.1998, s. 58.

S. Katafias: O eutanazji bez emocji; Ruch Filozoficzny, tom LV, 3, 1998, s. 465-470.

S. Katafias: Samobójstwo w ocenie moralnej; w: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 1998, s. 151-160

S. Katafias: Etyka środowiska naturalnego; Ekologistyka, 1, 1997, s.55-56.

J. Domaniewska, B. Sygit: Mistyfikacja czynów przeciwko życiu i zdrowiu jako problem medyczno-prawny i kryminalistyczny; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zeszyt nr 1 Administracja Publiczna, Bydgoszcz 1997, s. 109-139.

S. Katafias: Etyka lekarska czy bioetyka; Primum non nocere, 6 (75), 1997, s. 11-13. Przedruk: Puls. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, IX-X, 1997, s. 22-26.

S. Katafias: Czesław Znamierowski. W 30-tą rocznicę śmierci; Ruch Filozoficzny, tom LIV, 4, 1997, s. 537-551.

S. Katafias: O eutanazji - sine ira et studio; w: J. Kolbuszewski (red) "Problemy współczesnej tanatologii. Tom I", Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1997

A. Domański: Komunikacyjny charakter ubioru współczesnego Polaka, „ZN Politechniki Rzeszowskiej”, nr 144/1996 z.2 s. 29-48.

 

Zjazdy i konferencje:

Konferencja zorganizowana przez Naczelną Radę Lekarską „W sprawie nauczania podyplomowego etyki lekarskiej”

I i II Krajowa Konferencja z cyklu: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka

Konferencja naukowa pt. „Życie codzienne w XIX w. i jego wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i metody leczenia”

Konferencja naukowa pt. „Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy”

Ogólnopolska Konferencja „Zdrowie – instytucje – pieniądze”

Konferencja: „Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji”, Wrocław, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 25-26.11.2008 r.
   > Przeżywanie grozy w ujęciu socjologii zachowań zbiorowych.

XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, 13-15.09.2007 r.
   > Nowe media a trend integracji familijnej. Poszukiwania i zjazdy rodzinne,
   > Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu zbiorowym,

Konferencja: Rewolucja a zmiana społeczna. Poznań, PTF i PTS o. Poznań, 26-27.10.2006 r.
   > Zbiorowe obalanie dotychczasowego porządku społecznego. Interpretacje teorii wyłaniania norm,

I Akademicka Konferencja Naukowa: Homo et eius sanitas summum bonum. W obliczu wyzwań globalizacji,
organizator: Katedra Pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku, październik 2006
   > Dyskurs medyczny w dobie globalizacji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problematy i dylematy współczesnej medycyny,
organizator: Zakład Etyki i Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, 21 i 22 października 2005
   > Medycyna i życie społeczne. Dylematy medykalizacji

XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Poznań 15-18.09.2004 r.
   > Integracja europejska w opinii publicznej z perspektywy zachowań zbiorowych,
   > Stereotypowe unikanie katastrof a socjologiczne badania, 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczeństwo polskie - zdrowie, instytucje, pieniądze,
organizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, grudzień 2003
   > Medykalizacja i demedykalizacja macierzyństwa

Konferencja: Aksjotyczne przestrzenie kultury. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Wrocław 25.10.2003 r.
   > Efemeryczne mody: emergencja, wartości, norm, znaczeń.

Konferencja: Symbole, interakcja, zachowania zbiorowe, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław 04.01.1996 r.
   > Moda jako zachowanie zbiorowe.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

Waldemar Kwiatkowski, 1999, Czy możliwa jest etyka biznesu?,
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Etyka w życiu gospodarczym, Łódź

Waldemar Kwiatkowski, 1999, Lekarz rodzinny - przyjaciel domu czy Hipokrates urynkowiony?,
Międzynarodowa konferencja pt. Instytucja lekarza rodzinnego w perspektywie reformy służby zdrowia, Łódź

Waldemar Kwiatkowski, 2000, Pojęcie odpowiedzialności w etyce biznesu i etyce lekarskiej,
IV Ogólnopolska konferencja Naukowa: Etyka w życiu gospodarczym, Łódź

Waldemar Kwiatkowski, 2000, O hermeneutycznym znaczeniu choroby,
Konferencja naukowa: Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne, Wrocław

Waldemar Kwiatkowski, 2001, Pobocza medycyny. O fatycznym znaczeniu medycznej Paranauki,
Konferencja naukowa pt. Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk Przyrodniczych XVIII-XX wieku, Świeradów Zdrój

Waldemar Kwiatkowski, 2002, Etyka medyczna: w poszukiwaniu nowej wrażliwości,
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Etyka w życiu gospodarczym, Łódź

Waldemar Kwiatkowski, 2003, Nowa podmiotowość w medycynie. Wpływ technologii na relację lekarz-pacjent,
Konferencja naukowa: Życie codzienne w XIX stuleciu i jego wpływ na stan zdrowia ludności i metody leczenia, Karpacz

Waldemar Kwiatkowski, 2003, Aporie współczesnej medycyny. O kontradyktoryjnym charakterze lekarskich powinności,
Międzynarodowa Konferencja pt. Moralne problemy współczesnej medycyny, Bukowina Tatrzańska

Waldemar Kwiatkowski, 2003, Śmierć - choroba na życie? O egzystencjalnym znaczeniu Śmierci,
VII Krajowa Konferencja Tanatos, Szklarska Poręba

Waldemar Kwiatkowski, 2003, Nauka i egzystencja. Hermeneutyczna interpretacja problemu podmiotowości w nauce,
Konferencja naukowa pt. Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy, Karpacz

Waldemar Kwiatkowski, 2004, Dia-logos i medycyna,
Konferencja naukowa pt. Oczekiwania pacjenta wobec choroby, wobec lekarza i wobec społeczeństwa, Karpacz

Waldemar Kwiatkowski, 2004, Spór o miejsce człowieka w medycynie. Uwagi na temat antropologicznej medycyny
VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin

Waldemar Kwiatkowski, 2005, Kobieca cielesność - przedmiotowość niezidentyfikowana?,
Konferencja naukowa pt. Oczekiwania kobiet i wobec kobiet w różnych epokach, społeczeństwach i kulturach, Szklarska Poręba

Waldemar Kwiatkowski, 2005, Retoryka i medycyna Relacje lekarz - pacjent w perspektywie humanistycznej i medycznej, Wrocław

Waldemar Kwiatkowski, 2005, Między nauką a patologią. O filozoficzno-fizycznym rozpadzie natury. W stronę bezistocia,
Konferencja naukowa pt. Nauka i społeczeństwo w stulecie ogłoszenia szczególnej teorii względności Alberta Einsteina Karpacz

Waldemar Kwiatkowski, 2006, V. von Weizsäckera koncepcja antropologicznej medycyny,
IV Konferencja Towarzystwa Filozofii Systematyczne, Białka Tatrzańska

Waldemar Kwiatkowski, 2006, Ewidencja i rzeczywistość. O źródłowości logosu nauki (na podstawie Platońskiej paraboli jaskini),
Konferencja naukowa pt. Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, Szklarska Poręba

Waldemar Kwiatkowski, 2007, O aporetycznym wymiarze etyki medycznej. Uwagi na temat możliwości pogodzenia obligatoryjnie pojmowanej etyki ze stanowiskiem negocjacyjnym,
Konferencja naukowa pt. Relacje lekarz-pacjent w perspektywie humanistycznej, Wrocław

Waldemar Kwiatkowski, 2007, O miłości filozoficzną miarą mierzonej,
Konferencja naukowa pt. Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, Szklarska Poręba

Waldemar Kwiatkowski, 2007, Od ateńskiej agory do Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Uwagi na temat ewolucji myślenia agoralnego w myślenie naukowe,
Konferencja naukowa pt. My i wy. Spory o profesjonalny charakter racjonalności nauki, Karpacz

Waldemar Kwiatkowski, 2008, Wszyscyśmy z Greków… O źródłach europejskiej jedności z filozoficznej perspektywy
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej, Włocławek

Waldemar Kwiatkowski, 2013, Cóż po Hippokratesie w czasie marnym? O tym czy możliwa jest jeszcze poezja medycyny
Etyka w medycynie - wczoraj i dziś, Gdańsk

Waldemar Kwiatkowski 2014, Czas choroby, miłości i śmierci. W poszukiwaniu utraconej egzystencji - o osobliwościach górskiego uzdrowiska (na podstawie Czarodziejskiej góry Tomasza Manna),
Konferencja naukowa pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie, Sanok

Waldemar Kwiatkowski, 2014, Ethologiczne źródła etyki. O filozoficznym ugruntowaniu moralności,
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Moralność - między teorią, a światem przeżywanym, Toruń

Waldemar Kwiatkowski, 2015, Autonomia, prawo do samostanowienia pacjenta,
II Ogólnopolska Konferencja Prawo i Medycyna, Łódź

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową:

dr Waldemar Kwiatkowski: Nagroda Ministra Zdrowia za współautorstwo monografii Umierać bez lęku, 1997 r.

dr Waldemar Kwiatkowski: Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za współautorstwo monografii Narodziny i śmierć, 2003 r.

Inne nagrody i wyróżnienia:

Dr Waldemar Kwiatkowski: Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, 2009

dr Waldemar Kwiatkowski: Indywidualne wyróżnienie Rektora Akademii Medycznej w Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej