Wyjazdy studentów na praktyki Erasmus+

Wyjazdy studentów na praktyki Erasmus+

Erasmus plus logo 450pxREKRUTACJA 


informacje ogólne

WYJAZDY STUDENTÓW

Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:
 • zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych)
 • w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia, I semestr studiów II stopnia lub I rok studiów III stopnia.
 • dysponują odpowiednim kapitałem mobilności
                 
    Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:
 • wykazać zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i rodzaj zadań muszą gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki,
 • dobrze znać język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki,
 • posiadać dobrą średnią ocen z całego przebiegu studiów, ustaloną na wydziale i poświadczoną przez dziekanat

 

WYJAZDY ABSOLWENTÓW
   Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci:
 • Muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej).
 • Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów (ograniczeniem jest termin zakończenia umowy podpisanej pomiędzy UMK a Narodową Agencją Programu Erasmus+).
 • Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w UMK.
 • W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą sporządzane przez BPM UMK dopiero w momencie podpisywania umowy przez Uczestnika.
 • Muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta na wyjazd przed ukończeniem studiów, czyli obroną pracy dyplomowej).

Praktyk Erasmus+ nie mogą realizować osoby:

 • będące słuchaczami studiów podyplomowych,
 • przebywające na urlopie zdrowotnym, okolicznościowym,
 • skreślone z listy studentów,
 • odbywające równolegle studia/praktyki Erasmus+,
 • mające nierozliczony wcześniejszy wyjazd na stypendium Erasmus+ pod względem formalnym.

  


 
Dokumenty WYNIKI ANKIETKONTAKT
Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM 
Aleksandra Laskowska
e-mail: aleksandra.laskowska@cm.umk.pl  
tel. (+48) 52 585-33-37 

ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
Budynek A, III piętro, p. 20

poniedziałek - piątek godz. 07:00 - 15:00