Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

dr hab. Walentyna Korpalska

Kierownik Zakładu

ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
III piętro, p. 85

tel. (52) 585-36-74


Publikacje pracowników Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa

okładka książki: Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. okładka książki: Szkice z historii kultury ciała okładka książki: Z dziejów opieki zdrowotnej. Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/20-1951.
Czystość i brud. Higiena w XIX wieku.
Wokół przełomu bakteriologicznego.

red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk
Szkice z historii kultury ciała

red. W. Korpalska,
M. Zieliński, W. Ślusarczyk
Z dziejów opieki zdrowotnej.
Aptekarstwo na Kujawach
i Pomorzu Gdańskim
w latach 1918/20-1951.
autor: Wojciech Ślusarczykdr hab. Walentyna Korpalska

Monografie:

 1. Władysław Eugeniusz Sikorski, Biografia polityczna, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981
 2. Władysław Eugeniusz Sikorski, Biografia polityczna, Wyd. II poprawione i uzupełnione, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988
 3. X lat Akademii Medycznej w Bydgoszczy (redakcja), Bydgoszcz 1994
 4. Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego (rozprawa habilitacyjna), Toruń 2008.

Studia:

 1. Oblicze ustrojowe i społeczne przyszłej Polski w świetle prasy podziemnej obozu londyńskiego 1940-1944, w: Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia Historyczne, z. 2, Bydgoszcz 1971
 2. Pakość w Polsce Ludowej, w: Dzieje Pakości, Warszawa - Poznań 1978
 3. Generał Władysław Sikorski a projekt federacji środkowo - europejskiej w latach 1939-1943, w: Pozycja międzynarodowa Polski w latach 1918-1978, Lublin 1978
 4. Niepodległościowa działalność Władysława Sikorskiego a program Polskiego Stronnictwa Postępowego: przyczynek do nieznanych dziejów polskich partii politycznych w Galicji w latach 1910-1914, Zeszyty naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia z nauk Społecznych, z. 2, Bydgoszcz 1979
 5. Internacjonalizm a patriotyzm w podstawowych dokumentach PPR (1942-1948). Materiały Konferencji Polskich Politologów, Zielona Góra 1977
 6. W. W. Korpalscy, Organizacje polityczne i społeczne w Bydgoszczy po wyzwoleniu. W: Bydgoszcz. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość, Bydgoszcz 1979
 7. Młodość Władysława Sikorskiego, Mówią Wieki - magazyn historyczny, nr 8, 1981
 8. Władysław Sikorski, Oświata i wychowanie, nr 3, 1-15.02.1983
 9. Czersk i okolice w II Rzeczypospolitej, w: Czersk. Przyszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1979
 10. Książki o Sikorskim. Bibliographical note, w: Sikorski. Soldier and Statesman, Londyn 1990
 11. Koncepcja federacji środkowo - europejskiej w myśli politycznej generała Sikorskiego, Wrocław 1978
 12. Władysław Raczkiewicz, wojewoda pomorski VII.1936-IX.1939, Wrocław 1989 w: Myśl polityczna wybitnych indywidualności II Rzeczypospolitej. Tematy realizowane w ramach udziału w programie RP BP III.21. Kierownik Naukowy i koordynator prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski.
 13. Generał Władysław Sikorski - autor, pisarz, publicysta, w: Historia i współczesność, Warszawa 1987
 14. Polski rząd emigracyjny w Londynie wobec Powstania Warszawskiego, Bydgoszcz 1997
 15. Szpitale w Bydgoszczy do końca XVIII wieku, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, T. 62, z. 4, Kraków 1999
 16. Krankenhäuser in Bydgoszcz bis Ende des 18. Jahrhunderts, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, T. 62, z. 4, Kraków 1999
 17. Lekarze bydgoscy 1815-1920, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, T. 63, z. 3 i 4, Kraków 2000
 18. Chory wobec choroby, terapii i personelu medycznego w czasach renesansu i baroku na przykładzie Bydgoszczy, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Kraków 2002, t. 65, zeszyt 2/3, str. 289-309 
 19. Znaczenie badań regionalnych w dydaktyce historii medycyny, Annales Academiae Medicae Bydgostiensis, 2003, T. 17, z. 4, s. 97-100 
 20. Epidemia cholery w Bydgoszczy w 1831 roku, Studia z Dziejów Kultury Medycznej, pod. red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, T. 6, Wrocław 2003, s. 187-195
 21. Władysław Raczkiewicz - Wojewoda pomorski. Lipiec 1936 - wrzesień 1939, w: Pokolenia spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garlińskiemu, Gorzów Wlkp. 2004
 22. Zawód położnej na ziemiach polskich pod pruskim zaborem. Na przykładzie rejencji bydgoskiej. W: Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Katowice 2004.
 23. W. Korpalska, J. Szmytkowski: Walka z chorobami zakaźnymi na ziemiach polskich pod pruskim zaborem w XIX wieku, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Kraków 2005, 68, 1-3, s. 7-25.
 24. W. Korpalska, J. Szmytkowski: Procesy modernizacyjne w państwie pruskim i ich wpływ na kształtowanie modelu ochrony zdrowia publicznego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku na przykładzie rejencji bydgoskiej, W: Przełom nowożytny w nauce europejskiej XVI–XX stulecia i jego kontekst społeczno – kulturowy, Studia z Dziejów Kultury Medycznej, T. 8, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Wrocław 2004.
 25. W. Korpalska: Zwalczanie chorób wenerycznych w rejencji bydgoskiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005, s. 187-194.
 26. W. Korpalska: Sanatorium Przeciwgruźlicze w Smukale koło Bydgoszczy. Z dziejów walki z gruźlicą na przełomie XIX i XX wieku, Kronika Bydgoska 2004, Bydgoszcz 2005, s. 309-319.
 27. Farmacja i farmaceuci w rejencji bydgoskiej pod zaborem pruskim, w: Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XiX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006, s. 15-29.
 28. Rozwój instytucji zdrowia publicznego na ziemiach polskich pod pruskim zaborem na przełomie XIX i XX wieku, w: Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. Jana Nosko, Łódź 2006, 193-214.
 29. D. Paluszek, W. K. Korpalska, Polskie czasopiśmiennictwo stomatologiczne w okresie międzywojennym 1918-1939, w: Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2007, s. 75-96
 30. Leki dla zwierząt i leki pochodzenia zwierzęcego na przykładzie zapisów z kroniki rodziny Komierowskich z Komierowa koło Sępólna z XVIII wieku, w: Dawna Medycyna i Weterynaria, pod red. M. Z. Felsmanna, J. Szarka, M. Felsmann, Chełmno 2007, s. 81-94
 31. Opieka nad chorym na ziemiach polskich pod pruskim zaborem na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie rejencji bydgoskiej, w: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s. 80-89.
 32. Niemieckie towarzystwa społeczno – lekarskie na ziemiach polskich pod pruskim zaborem , w: Współpraca na polu medycyny między Niemcami i Polakami, pod red. M Sachs, B. Płonka-Syroka, F. Dross, Wrocław 2008.
 33. Lekarze w rejencji bydgoskiej na przełomie XIX i XX wieku [w:] Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; z serii: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2009

Artykuły i recenzje:

 1. Władysław Sikorski. Naczelny Wódz i Premier Rządu polskiego na emigracji, WTK nr 21, 24.05.1981
 2. Władysław Sikorski, koncepcje przyszłej Polski, WTK nr 24,14.06.1981
 3. Przyjaciele i wrogowie gen. Sikorskiego. Polityka nr 27, 02.07.1983
 4. Polityk i żołnierz, Ład nr 28, 10.07.1983
 5. Wojciech Korfanty, polityk walki i opozycji, Ład nr 16, 17.04.1983
 6. Władysław Raczkiewicz, recenzja biogramu Wacława Szyszkowskiego, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1985
 7. Przed wyzwoleniem, recenzja książki M. Spychalskiego - Początek walki, Polityka nr 53, 31.12.1983
 8. Federalizm Sikorskiego, Ład nr 7, 17.02.1985
 9. „Nowa” książka o Sikorskim, recenzja książki J. Szczypka: Władysław Sikorski, Fakty i legendy, Rzeszów 1984, Polityka nr 19, 11.05.1985
 10. W. Korpalska, R. Wankiewicz, Spotkanie historyków medycyny, Primum non nocere nr 11, grudzień 1995
 11. Władysław Raczkiewicz. Biogram. Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1997
 12. Chirurdzy bydgoscy. Marian Maryński, Primum non nocere nr 5, maj 1997
 13. Prawa człowieka a Kodeks Etyki Lekarskiej. Poszanowanie praw pacjenta, Primum non nocere nr 6, czerwiec 1997
 14. Dwa zjazdy historyków medycyny, Primum non nocere nr 12, grudzień 1997
 15. Akademia Medyczna im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Informator, Bydgoszcz 1999
 16. Polski rząd emigracyjny w Londynie wobec powstania warszawskiego. Materiały na sesję: Powstanie warszawskie 1944 w ocenie historyków i jego uczestników, Bydgoszcz 1997
 17. Nauczanie medycyny w Bydgoszczy po II wojnie światowej - droga do powołania Akademii Medycznej. Referat na XVIII Krajowym Zjeździe Historyków Medycyny i Farmacji, Sopot 1997
 18. Bromberger Ärzte (1815-1914). Lekarze bydgoscy (1815-1914). Poster na VI Wspólnym Niemiecko - Polskim Zjeździe Historyków Medycyny, Drezno 1997
 19. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Kalendarz Bydgoski, R. XXXIII, Bydgoszcz 2000
 20. Lekarze w Bydgoszczy w latach 1815-1920, Lekarz Polski 2001, nr 42/71
 21. Życie codzienne i stan zdrowotny mieszkańców Bydgoszczy w czasach renesansu i baroku na przykładzie Bydgoszczy, Lekarz Polski 2001, nr 50/79, s. 16-17
 22. Zdrowie i choroba w czasach renesansu i baroku na przykładzie Bydgoszczy, Lekarz Polski 2002, nr 53/82, s. 14-15
 23. Majmonides i jego modlitwa poranna lekarza, Wiadomości Akademickie, nr 9, (1/2003)
 24. Jan Jonston z Szamotuł. 1603-1675. W czterechsetną rocznicę urodzin. Wiadomości Akademickie, nr 10 (2/2003)
 25. O rocznicy, która nie jest rocznicą. Głos w sprawie genezy Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego, Wiadomości Akademickie, nr 11 (3/2003)
 26. Izba Lekarska Prowincji Poznańskiej w Poznaniu 1887-1919 (Ärzte - Kammer der Prowinz Posen). Z dziejów samorządu lekarskiego, Wiadomości Akademickie nr 12 (1/2004)
 27. Kartka z dziejów lecznictwa na Kujawach i Pomorzu w XVIII wieku, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2004, 13 (2/2004), 13-15.
 28. Medycyna i medycy w staropolskiej Bydgoszczy, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2004, 14 (3/2004), 4-6.
 29. Tradycje uniwersyteckiego nauczania medycyny, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2004, 15(4/2004), 26-27.
 30. Sanatorium przeciwgruźlicze w Smukale w 100-lecie otwarcia, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2005, 16 (1/2005), 16-17.
 31. Robert Koch - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny 1905. Polskie ślady, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2005, 17 (2/2005), s. 21-22.
 32. Robert Koch - polskich śladów ciąg dalszy - bydgoski wątek, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2005, 17 (3/2005), 22-23.
 33. Apteka, czy drogeria? Przyczynek do losów polskich farmaceutów w zaborze pruskim, Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny, Bydgoszcz 2005, T. I, 41-45.
 34. W.K. Roentgen i recepcja jego odkrycia na ziemiach polskich, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2006, 20(1/2006), 20-21
 35. Dwie książki o historii zawodów medycznych, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2006, nr 21, s. 17-18
 36. Prof. Rudolf Stefan Weigl (1883-1957), Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2007, nr 24, 17-18
 37. Historia zawodów medycznych, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2007, nr 25, 20-21
 38. Najstarsza bydgoska apteka – „Pod Złotym Orłem”, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2007, nr 27, 23-25.
 39. Historia zawodów medycznych – zawód pielęgniarki, Wiadomości Akademickie, Bydgoszcz 2008, nr 30, 23.
 40. Szpital dla niemowląt w Bydgoszczy - w stulecie otwarcia. Z dziejów lecznictwa dziecięcego, Wiadomości Akademickie 2009, nr 32, 17-18

dr Wojciech Ślusarczyk

Artykuły:

 1. Ślusarczyk W. Zarys dziejów Apteki „Przy Bielawach” w Bydgoszczy w latach 1931 – 1951. „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 2006, t. II, s. 13-24
 2. Ślusarczyk W. Apteka „Piastowska” w latach 1922 – 1951. Zarys dziejów. „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 2005, t. I, s. 7-13
 3. Ślusarczyk W. Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy. Jego geneza, zbiory, cele i formy ich realizacji. „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 2006, t. III, s. 102-105
 4. Ślusarczyk W. Seks i śmierć, czyli łabędzi śpiew w świetle wybranych źródeł antycznych. „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny” 2006, t. IV, s. 46-55
 5. Ślusarczyk W. Transfuzja. Od wampiryzmu po współczesną medycynę. „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny” 2007, t. VI, s. 100-106
 6. Ślusarczyk W. Obraz farmacji na ziemiach polskich w XVI i XVII w. Studium wstępne. „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 2008, t. VIII, s. 39-53
 7. Ślusarczyk W. Apteki pomorskie w obliczu kryzysu ekonomicznego (1929 – 1935/36). „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 2008, t. X, s. 65-70
 8. Ślusarczyk W. Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Nr 1/2005, s. 124-125
 9. Ślusarczyk W. Różne aspekty muzealnictwa farmaceutycznego w Polsce – zarys problemu. „Biuletyn Informacyjny Pomorsko – Kujawskiej Izby Aptekarskiej”, Nr 10 (72) 2005, s. 21-23
 10. Ślusarczyk W. Z Makowa Mazowieckiego do Bydgoszczy, czyli o mgr. farm. Stanisławie Gołaszewskim (1906 – 1976). „Farmacja Polska”, 2006, t. LXII, s. 1137-1139
 11. Ślusarczyk W. Monety rzymskie w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. „Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne”, 2008, Nr 39, s. 13-17
 12. Szybowicz A., Ślusarczyk W., Woźniak M., Muzeum na wyspie. Nowa jakość bydgoskiego Muzeum. „Muzealnictwo”, 2009, 50, s. 104-115
 13. Ślusarczyk W., Muzealnictwo farmaceutyczne w Polsce. „Muzealnictwo”, 2010, 51, s. 134-140
 14. Ślusarczyk W., Wizyta uczestników Międzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej (Warszawa 30 V - 4 VI 1927 r.) w regionie kujawsko-pomorskim. „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, Nr 15, s. 133-135
 15. Ślusarczyk W. Zarys dziejów Apteki „Pod Niedźwiedziem” w Bydgoszczy w latach 1921 – 1951. „Kronika Bydgoska”, 2005, t. XXVII, s. 287-298.
 16. Ślusarczyk W. Dzieje Hurtowni i Wytwórni Drogeryjno-Aptecznej „Hadroga” w Bydgoszczy, 1921 - 1951. „Kronika Bydgoska. 2006, t. XXVIII, s. 373-382.
 17. Ślusarczyk W., Recenzja książki autorstwa Michała Pszczółkowskiego pod tytułem: Betonowa tajemnica. Fabryka materiałów wybuchowych DAG. „Kronika Bydgoska” 2010, XXXI, s. 507-509
 18. Ślusarczyk W., Fabryka Kosmetyczna "Halina" w Bydgoszczy (1927-1950). „Kronika Bydgoska” 2011, t. XXXIII, s. 103-112.
 19. Ślusarczyk W. Straty w stanie osobowym kadr farmaceutycznych na terenie Kujaw i Pomorza Gdańskiego w latach 1939 - 1945. „Farmacja Polska”, 2011, t. LXV, s. 91-94
 20. Ślusarczyk W., Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Bydgoszczy w latach 1920 - 1950, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", Nr 3/2012, s. 489-495
 21. Drygas A., Ślusarczyk W., Biblioteka Muzeum Farmacji Apteki "Pod Łabędziem" w Bydgoszczy, „Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2013, nr 1 (10), s. 91-109.
 22. Ślusarczyk W., Związek Zawodowy Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa pomorskiego (1919 - 1939), "Klio" 2014, Nr 1, s. 45-62.
 23. Ślusarczyk W., Geneza oraz rozwój aptekarstwa i przemysłu chemiczno-farmaceutycznego na Kujawach i Pomorzu Gdańskim do 1919/20 r., Studium wstępne, "Farmacja Polska", 2014, t. 70, Nr 10, s. 556-560.
 24. Ślusarczyk W., Działalność Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Federacji Farmaceutów Słowiańskich (1929 - 1939), "Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną", t. 20, z. 2 (2014), s. 79-100.
 25. Ślusarczyk W., Formy i treści nekrologów publikowanych na łamach "Kroniki Farmaceutycznej" w latach 1919 - 1939, "Farmacja Polska",2015, t. 71, Nr 3, s. 165-176
 26. Ślusarczyk W. Aptekarze jako członkowie elit społecznych Kujaw i Pomorza Gdańskiego w latach 1918 - 1939. Czasopismo Aptekarskie, 2011, vol. XVIII, Nr 2 (206), s. 20-23
 27. Ślusarczyk W., Problem nielegalnego obrotu środkami odurzającymi na terenie Kujaw i Pomorza Gdańskiego w latach 1920 - 1939, "Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny", 2010, t. XI, s. 162-166
 28. Ślusarczyk W., Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Polsce w latach 1918 - 1950, "Farmacja Polska", 2016, t. 72, Nr 5, s. 309-314.
 29. Borowczak I., Ślusarczyk W., Rola Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa mennicy bydgoskiej, "Bydgoski Rocznik Muzealny", t. IV, 2015 r., s. 123-133. 
 30. R. Wilczyńska, W. Ślusarczyk, Zarys dziejów apteki "Pod Orłem" w Łabiszynie, "Kronika Bydgoska"2017, t. XXXVIII, s. 401-420.


Studia:

 1. Ślusarczyk W. Okadzanie listów podczas epidemii cholery w zaborze pruskim w 1831 r. Pytanie o sposób postrzegania cholery. [w:] Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, red. Z. Bela, Kraków 2005, s. 303-306.
 2. Ślusarczyk W. Apteka „Pod Orłem” w Koronowie i Apteka „Przy Bielawach” w Bydgoszczy – apteka prowincjonalna i apteka wielkomiejska. Ich kultura materialna w świetle źródła z 1951 r. Porównanie. [w:] Pamiętnik XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard 2006, red. R. Kalinowski, Szczecin 2006, s. 104-210.
 3. Ślusarczyk W., Warunki pracy personelu aptek pomorskich w latach 1920-1939, [w:] Pieniądz - Kapitał - Praca - Wspólne dziedzictwo Europy - Białoruś - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Słowacja - Ukraina, red. K. Filipow, Warszawa 2008.
 4. Ślusarczyk W. Wyniki kontroli pomorskich wytwórni sztucznych wód mineralnych w pierwszych latach istnienia II Rzeczpospolitej. [w:] Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji Licheń 2008, red. J. Majewski, Poznań 2008, s. 263-271.
 5. Ślusarczyk W. Kostur – znaczenie i zastosowanie [w:] Podróżnicy. Fundatorzy. Święci, red. T. Ratajczak, Poznań 2008, s. 96-99.
 6. Ślusarczyk W., Problematyka Zjazdu Inspektorów Farmaceutycznych (Warszawa, 7-8 kwietnia 1933 r. [w:] Dawna Medycyna i Weterynaria. Pacjent, red. M.Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, Chełmno 2011, s. 629-655.
 7. Ślusarczyk W., Oddział Pomorski Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego (1922-1939) [w:] Pamiętnik XX Sympozjum Historii Farmacji Zakopane 2011, red. Z Bela, Kraków 2011, s. 155-159.
 8. Ślusarczyk W., Dokumentacja dotycząca upaństwowienia aptek na terenie województwa bydgoskiego w 1951 roku jako źródło historyczne, [w:] Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2012, t. VI, s. 375-390.
 9. Ślusarczyk W., Nielegalny handel roślinami leczniczymi w województwie pomorskim w latach 1920 - 1939 [w:] Lek roślinny - historia i współczesność, red. B. Płonka-Syroka, K. Sudoł, Wrocław 2012, t. I, s. 231-240.
 10. Ślusarczyk W., Środowisko niemieckich aptekarzy na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1939 - 1945 [w:] Dawna Medycyna i Weterynaria. Środowisko a człowiek, red. M. Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, Chełmno 2013, s. 417-450.
 11. Ślusarczyk W., Technika farmaceutyczna w zbiorach wybranych muzeów regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie, red. Z. Biegański, W. Polak, M. Białkowski, Toruń 2013, s. 201-215.
 12. Ślusarczyk W., Lecznicza moc kamieni szlachetnych w "Księdze dziejów" Arakela z Tebryzu, [w:] Szkice z historii medycyny, red. J. Supady, Łódź 2013, t. II, s. 290-297.
 13. Ślusarczyk W., O roślinach leczniczych na łamach "Kroniki Farmaceutycznej" w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919-1939), [w:] Lek roślinny. Leki roślinne w terapii od czasów starożytnych po czasy współczesne. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł, Wrocław 2013, t. II, s. 241-259.
 14. Ślusarczyk W., Rozsądek czy uczucie? Motywy zawierania małżeństw w dawnych środowiskach aptekarskich, [w:] Antropologia miłości, t. VI, Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Warszawa 2014, s. 179-191.
 15. Ślusarczyk W., Czy Pigularz Wacława Gąsiorowskiego może być źródłem informacji o warunkach pracy w aptekach na terenie Królestwa Polskiego w końcu XIX w.?, [w:] Bogactwo i bieda. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2014, s. 95-117.
 16. Ślusarczyk W., Bogaci i biedni - aptekarze i ich pracownicy. Wizerunek polskich farmaceutów w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie czasopisma "Kronika Farmaceutyczna", [w:] Bogactwo i bieda. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2014, s. 119-130.
 17. Ślusarczyk W., Konflikt ideologiczny w łonie Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej (1919 - 1923) na podstawie materiałów z "Kroniki Farmaceutycznej", [w:] Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2015, s. 103-120.
 18. Ślusarczyk W., Ekspozycje w wybranych muzeach farmacji w Polsce - dobre praktyki?, [w:] Technika i nauka w muzeum, red. M. F. Woźniak, M. Zdanowski, Bydgoszcz 2014, s. 121-133.
 19. Ślusarczyk W., Motyw miłości czarownej w literaturze "farmaceutycznej", [w:] Antropologia miłości, t. VII, Miłość czarowna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2015, s. 169-186.
 20. Bilski R., Ślusarczyk W., O roślinach leczniczych (magicznych) na łamach miesięcznika "Magia i Miecz" (1993-2002), [w:] Lek roślinny. Produkty pochodzenia roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2015, t. IV, s. 257-272.
 21. Ślusarczyk W., Społeczno-zawodowa pozycja polskich farmaceutek w świetle "Kroniki Farmaceutycznej" (1919-1939), [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.), red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin - Warszawa 2016, t. II, s. 155-171.
 22. Ślusarczyk W., Aptekarstwo bydgoskie w okresie II wojny światowej, [w:] Medycyna w cieniu nazizmu, red. M. Musielak, K. B. Głodowska, Poznań 2015, s. 124-138.
 23. Ślusarczyk W., Kuriozum czy wzór? Obraz farmacji radzieckiej na łamach "Kroniki Farmaceutycznej" (1919-1939), [w:] Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2016, s. 315-326.
 24. Ślusarczyk W., Czy II wojna światowa przyczyniła się do wymiany pokoleń w polskim środowisku farmaceutycznym? (na przykładzie kadry kierowniczej aptek województwa poznańskiego), [w:] Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, K. Marchel, Warszawa 2016, s. 173-200.
 25. Ślusarczyk W., Problem nadużywania alkoholu w dawnych środowiskach farmaceutycznych w świetle wybranych przykładów literackich, [w:] Jedzą piją lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, t. 3. Używki w sztuce i literaturze, Bydgoszcz 2016, s. 137-160.
 26. Włodarczak U., Ślusarczyk W., Wysokiński P., Zwłoki ludzkie w lecznictwie ludowym. Studium wstępne, [w:] Szkice z historii kultury ciała, red. W. Korpalska, M. Zieliński, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016, s. 179-189.
 27. Wilczyńska R., Ślusarczyk W., Melanż - przyprawa - lapis philosophorum? Znaczenie i zastosowanie wydzieliny pustynnych piaskopływaków w uniwersum Diuny Franka Herberta, [w:] Leki i choroby odzwierzęce, red. L. Wdowiak, B. Płonka-Syroka, A. Syroka, t. 1, Wrocław 2016, s. 389-398.
 28. Ślusarczyk W., Tematyka uzdrowiskowa na łamach "Kroniki Farmaceutycznej" w latach 1919-1939, [w:] Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. VII, Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, A. Syroka, Wrocław 2016, s. 381-393.
 29. Ślusarczyk W., Apteki w nowożytnym Lesznie jako element "systemu" miejskiej opieki zdrowotnej, [w:] Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. A. Stroynowski, Częstochowa 2017, s. 83-97.

Książki:

 1. Wodyński B., Wachulec B., Ślusarczyk W., Apteka „Pod Złotym Orłem” w Bydgoszczy, Łódź 2008 (współautorstwo, s. 63-101)
 2. Ślusarczyk W., Apteka "Pod Łabędziem" w Lesznie, Łódź 2010
 3. Hanisz K., Ślusarczyk W., Apteki i aptekarstwo łódzkie. Apteka przy Placu Wolności w Łodzi, Łódź 2011 (współautorstwo s. 99-166, 194-195)
 4. Ślusarczyk W., Z dziejów opieki zdrowotnej. Rozwój aptekarstwa na ziemiach polskich (XIX – XX w.) na przykładzie apteki w Pabianicach, Bydgoszcz 2014
 5. Ślusarczyk W., Z dziejów opieki zdrowotnej. Aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/20-1951, Bydgoszcz 2016
 6. Ślusarczyk W., Chyła D., Przemysł chemiczno-farmaceutyczny na Kujawach i Pomorzu Gdańskim (1918/20-1951), Bydgoszcz 2017
 7. Historia w muzeum, red. M. F. Woźniak, T. F. de Rosset, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013
 8. Czystość i brud. Higiena w starożytności, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013
 9. Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014
 10. Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015
 11. Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016
 12. Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017
 13. Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016
 14. Szkice z historii kultury ciała, red. W. Korpalska, M. Zieliński, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016
 15. Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów, red. W.Korpalska, W. Ślusarczyk, R. Wilczyńska, Bydgoszcz 2017
 16. Historia higieny wodą pisana, red. W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017

 

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Ślusarczyk W. Polski przemysł chemiczno-farmaceutyczny w latach 1918 - 1950. Wiadomości Akademickie. Pismo Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nr 41, VI 2011, s. 18 
 2. Ślusarczyk W. Muzeum Farmacji. Kalendarz Bydgoski. 2006, XXXIX, s. 151-153.
 3. Ślusarczyk W. Trzynasta Apteka w Bydgoszczy. Kalendarz Bydgoski. 2007, XL, s. 202-204
 4. Ślusarczyk W. Łabędź z apteki. Kalendarz Bydgoski. 2008, XLI, s. 128-129
 5. Ślusarczyk W. Coca-Cola lekiem na ból głowy i ospałość. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, I 2008, 1 (19), s. 44-45
 6. Ślusarczyk W. Leki obrzydliwe Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, II 2008, 2 (20), s. 42-44
 7. Ślusarczyk W., Właściwości lecznicze kamieni szlachetnych. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, III 2008, 3 (21), s. 43-45
 8. Ślusarczyk W. Historia bydgoskiej Haliny. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, IV 2008 (22). s. 42-45
 9. Ślusarczyk W. Walka z cholerą. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, V 2008 (23), s. 43-45
 10. Ślusarczyk W. Od leku do napoju. Prawdziwe i sztuczne wody mineralne. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, VI 2008 (24), s. 42-45
 11. Ślusarczyk W., Co nieco o szarlatanerii. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, VII 2008 (25), s. 42-45
 12. Ślusarczyk W. Średniowiecze na Pomorzu, czyli warunki pracy w aptekach (1920 – 1939), Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, VIII 2008 (26), s. 42-45
 13. Ślusarczyk W. Humory i zaklęcia. Lekarstwa w Polsce „złotych czasów”. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, IX 2008 (27), s. 42-45
 14. Ślusarczyk W., Trudne początki skutecznego leczenia chorób psychicznych. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, X 2008 (28), s. 42-45
 15. Ślusarczyk W., O kupcach korzennych i aptekarzach. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, I 2009 (29), s. 44-45
 16. Ślusarczyk W., Oleum Petrae album. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, II 2009 (30), s. 43-45
 17. Ślusarczyk W., O leczniczych właściwościach złota. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, III 2009 (31), s. 43-45
 18. Ślusarczyk W., Trup w farmacji ludowej. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, V 2009 (32), s. 42-45
 19. Ślusarczyk W., Narkotyki w aptekach pomorskich (1920 – 1939). Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, VI 2009 (33), s. 43-45
 20. Ślusarczyk W., Moździerze apteczne. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, VIII 2009 (34), s. 43-45
 21. Ślusarczyk W., Krew jako lek. Od wampiryzmu po współczesną medycynę. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, IX 2009 (35), s. 43-45
 22. Ślusarczyk W., Geneza homeopatii. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, X 2009 (36), s. 43-45
 23. Ślusarczyk W., Wpadki przedwojennych aptekarzy. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, XI 2009 (37), s. 43-45
 24. Ślusarczyk W., Fascynujące dzieje lewatywy. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, XII 2009 (38), s. 43-45
 25. Ślusarczyk W., Farmakolog i człowiek renesansu. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, II 2010 (39), s. 41-44
 26. Ślusarczyk W., Sposoby walki z kiłą w okresie staropolskim. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, III 2010 (40), s. 41-44
 27. Ślusarczyk W., Największy kolekcjoner wśród farmaceutów. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, IV 2010 (41), s. 40-45
 28. Ślusarczyk W., Sadło ludzkie, wilcze serce i panna apteczkowa. Poradnik Aptekarski. Ogólnopolski Magazyn Branży Farmaceutycznej, V 2010 (42), s. 42-45
 29. Ślusarczyk W., Mumiomania. Focus historia, Nr 11/2010, s. 70-73
 30. Ślusarczyk W., XVIII-wieczne leki roślinne i zwierzęce przeciw chorobom układu oddechowego. Wiadomości Akademickie. Pismo Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nr 39, XII 2010
 31. Borowczak I., Ślusarczyk W., Europejskie Centrum Pieniądza w Bydgoszczy. Kalendarz Bydgoski. 2011, XLIV, 159-162