II Katedra Kardiologii
II Katedra Kardiologii

prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Grześk

Kierownik Katedry

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

tel./fax 52 365-56-53


Sekretariat:

mgr Magdalena Ściesińska
tel. 52 365-56-53

II Katedra Kardiologii

plakat Konferencji "Ostre stany kardiologiczne w codziennej praktyce"Konferencja naukowo-szkoleniowa
Ostre stany kardiologiczne w codziennej praktyce
z okazji 15-lecia Kliniki Kardiologii
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

18 listopada 2017 r.
miejsce konferencji:
Collegium Medicum UMK, ul. Jagiellońska 13, budynek A, aula

 W skład II Katedry Kardiologii wchodzi:

 • KLINIKA KARDIOLOGII

  Pracownicy

  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
   • specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, farmakologia kliniczna
   • konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej dla województwa kujawsko-pomorskiego od 2012 r.

  • prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
   dyżur: środa godz. 13.00-14.00
   e-mail: wsinkiewicz@cm.umk.pl

  • dr hab. n. med. Eliano Navarese, prof. UMK

  • dr n. med. Joanna Banach, adiunkt (asystent dydaktyczny)
   dyżur: poniedziałek godz. 9.00-14.00

  • dr n. med. Jan Błażejewski, adiunkt

  • dr n. med. Robert Bujak, adiunkt

  • dr n. med. Wojciech Gilewski, adiunkt

  • dr n. med. Danuta Karasek, adiunkt
  pdfRegulamin dydaktyczny305.57 KB

  Informacje dla studentów / Information for students >>  Publikacje naukowe pracowników II Katedry: łącznie 401 publikacji

  Bibliografia publikacji naukowych pracowników >>

  • Sumaryczna wartość wskaźnika (punktów) MNiSW dla jednostki:
   Liczba prac – 230; wartość wskaźnika – 1734.000
  • Sumaryczna wartość wskaźnika (punktów) IF dla jednostki:
   Liczba prac – 50; wartość wskaźnika – 232.14

  Główne kierunki badań:

  • roli układu immunologicznego w rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
  • roli i znaczenia hemostatycznych i zapalnych czynników ryzyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
  • powiązań zaburzeń układu krążenia z chorobami przewodu pokarmowego, w tym na tle alergicznym
  • roli układu immunologicznego w patogenezie miażdżycy, zwłaszcza rozwoju choroby niedokrwiennej serca
  • roli czynników hemostatycznych w patogenezie choroby wieńcowej
  • roli czynników dietetycznych i alkoholu w etiopatogenezie miażdżycy i zaburzeniach funkcji śródbłonka
  • aspektów patogenetycznych, diagnostycznych i terapeutycznych skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca
  • biodostępności leków kardiologicznych i oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatów lekowych prowadzonej w prospektywnych randomizowanych badaniach klinicznych

  Aktualna działalność naukowo-badawcza skupia się głównie na wielorakich aspektach diagnostyki i leczenia chorych z niewydolnością serca, zwłaszcza w zakresie:
  • diagnostyka i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego
  • ocena zaburzeń mięśnia sercowego u osób poddanych stymulacji resynchronizujacej
  • rola czynników immunologicznych w patogenezie niewydolności serca
  • ocena predyktorów nagłej śmierci u chorych z NS
  • rola układu współczulnego u chorych z niewydolnością serca z wykorzystaniem badań biokardioimedacyjnych
  • ocena i znaczenie prognostyczne nowych markerów niewydolności serca
  • rola gospodarki żelazowej w niewydolności serca
  • aspekty profilaktyki wtórnej w chorobach układu sercowo-naczyniowego

  Działalność naukowo-szkoleniowa:

  • systematyczny (czynny) udział przedstawicieli Kliniki Kardiologii w Kongresach Kardiologicznych (światowych, europejskich i krajowych),
  • publikacje w pismach zagranicznych i krajowych,
  • organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych w regionie,
  • organizacja tematycznych kursów szkoleniowych dla wybranych słuchaczy, np. kardiologów i lekarzy poradni specjalistycznych, lekarzy rejonowych, rodzinnych,
  • sympozja i kursy szkoleniowe z tematyki niewydolności serca dla lekarzy-koordynatorów powiatowych z regionu kujawsko-pomorskiego i lekarzy rodzinnych.

  Koło Naukowe:

  Chętnych studentów zapraszamy do działalności
  w Studenckim Kole Naukowym z zakresu kardiologii

  pdfStudenckie Koło Naukowe „DIAGNOSTYKA I TERAPIA NIEWYDOLNOŚCI SERCA”110.11 KB  Baza do prowadzenia badań naukowych:

  Oddział jest wyposażony w nowoczesne pracownie diagnostyczne, które stanowią doskonałą bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum UMK:

  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii wyposażona w ultranowoczesny angiograf umożliwiający diagnostykę naczyniową w obszarze kardiologii, chirurgii naczyniowej i angiologii, neurologii i neurochirurgii, a także wykonywanie terapeutycznych procedur inwazyjnych w wymienionych dziedzinach.
  • Pracownia Echokardiograficzna wyposażona jest w trzy echokardiografy umożliwiające wykonywanie na najwyższym poziomie diagnostyki kardiologicznej obejmującej echokardiografię przezklatkową, farmakologiczne próby obciążeniowe oraz badania przezprzełykowe z użyciem najnowocześniejszych metod obrazowania (echo 3D, Doppler tkankowy, niedoplerowskie metody obrazowania przepływu), a także wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie obwodowego układu tętniczego i żylnego oraz jeden echokardiograf kieszonkowy do szybkiej diagnostyki.
  • Pracownia Holterowska dysponująca nowoczesnym sprzętem do rejestracji i oceny 24-godzinnych zapisów EKG oraz całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego.
  • Pracownia Prób Wysiłkowych dysponująca sprzętem pozwalającym na wykonywanie kardiologicznych prób obciążeniowych na bieżni ruchomej oraz cykloergometrze
  • Pracownia Ergospirometrii – jedyna w regionie oferująca diagnostykę ergospirometryczną niezbędną między innymi w procesie diagnostycznym pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także umożliwiającą wykonywanie badań spirometrycznych.
  • Pracownia Testów Pochyleniowych wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt (Task Force Monitor) umożliwiający ciągłą „beat-to-beat” rejestrację ciśnienia tętniczego, krzywej elektrokardiograficznej, aktywności baroreceptorów oraz zmienności rytmu zatokowego. Unikalny w skali regionu sprzęt posiada także możliwość nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej z wykorzystaniem metody kardioimpedancji wykorzystywanej w prowadzeniu chorych z niewydolnością serca.

  Zajęcia dydaktyczne odbywają się salach dydaktycznych Kliniki, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny (rzutniki, tablice multimedialne) i dydaktyczny z urządzeniami do telemedycyny włącznie, umożliwiającymi m.in. przesyłanie dokumentacji medycznej i prowadzenie wideokonferencji. Klinika posiada również bibliotekę zawierającą publikacje naukowe z zakresu medycyny. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Kliniki Kardiologii w doskonale wyposażonych pracowniach diagnostycznych, jak i przy łóżku chorego.

  Badania naukowe:

  W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Pracownicy Katedry prowadzą także badania naukowe finansowane w ramach grantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  pdfBadania statutowe146.63 KB
  pdfBadania własne240.46 KB


  Tematy zakończonych prac doktorskich:

 1. Joanna Banach "Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi i soku z czarnej porzeczki na wybrane parametry koagulologiczne, markery reakcji zapalnej i endoteliny I w grupie zdrowych ochotników męskich." (28.02.2007)
 2. Danuta Karasek "Użyteczność oznaczania stężenia czynnika natriuretycznego typu B u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz jego korelacja ze wskaźnikami echokardiograficznymi i wielkością rzutu serca w rozpoznawaniu rozkurczowej niewydolności serca". (21.11.2007)
 3. Piotr Sobański "Porównanie nieinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej metodą opartą na analizie gazów oddechowych ze standardowymi metodami inwazyjnymi u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca". (28.06.2006)
 4. Arkadiusz Grubecki "Ocena funkcji lewej komory za pomocą echokardiografii i analizy stężeń peptydów natriuretycznych u pacjentów leczonych inwazyjnie w świeżym zawale serca". (28.02.2007)
 5. Magdalena Węglarz „Wpływ konsumpcji różnych typów alkoholi na stężenie wybranych parametrów koagulologicznych oraz stężenia selektyny płytkowej i selektyny śródbłonkowej w grupie młodych zdrowych mężczyzn”. (10.02.2011)
 6. Małgorzata Dobosiewicz „Zjawisko bezdechu sennego ocenianego metodą Holtera u chorych ze skurczową niewydolnością serca”. (10.02.2011)
 7. Wojciech Balak „Wpływ pionizacji na parametry hemodynamiczne mierzone metodą kardioimpedancji u osób ze skurczową niewydolnością serca.” (10.02.2011)
 8. Piotr Małyszka „Analiza wskaźników zmienności i turbulencji rytmu zatokowego chorych z niewydolnością serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego”. (10.02.2011)
 9. Dorota Bednarska "Użyteczność badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej". (23.11.2011)
 10. Andrzej Motuk „Ocena wartości badania ergospirometrycznego w stratyfikacji ryzyka operacyjnego w odniesieniu do uznanych skal rokowniczych u chorych poddanych poważnym zabiegom operacyjnym narządów jamy brzusznej” (2012)
 11. Anita Woźniak-Wiśniewska "Wpływ dożylnego leczenia moczopędnego na wybrane parametry hemodynamiczne, biochemiczne oraz nowe biomarkery niewydolności serca u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca." (04.04.2014)
 12. Wojciech Gilewski "Wartość diagnostyczna i rokownicza nieinwazyjnych i inwazyjnych parametrów hemodynamicznych u chorych z ciężką skurczową niewydolnością serca podczas rocznej obserwacji" (2015)
 13. Milena Świtońska "Potencjał prokoagulacyjny mikrocząsteczek komórkowych u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu" (2016)
 14. Magdalena Grochowska "Ocena wartości prognostycznej wybranych markerów funkcji nerek w populacji chorych ze skurczową niewydolnością serca w obserwacji rocznej" (2016)

   Czynne uczestnictwo w konferencjach:

   • 10.01.2009, Bydgoszcz, Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii,
   • 25.05.2009, Bydgoszcz, Warsztaty Kardiologiczne,
   • 21.11.2009, Bydgoszcz, Rola współczesnej pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego,
   • 27.02.2010, Bydgoszcz, Tętnicze nadciśnienie płucne jako problem interdyscyplinarny,
   • 05.05.2010, Bydgoszcz, Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii”
   • 14.06.2010, Bydgoszcz, Zdążyć przed zawałem – pozahipotensyjne aspekty blokady RAA”
   • 06.11.2010, Bydgoszcz, „In Vitro” – szansa czy zagrożenie,
   • 15.01.2011, Bydgoszcz, Postępy w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca,
   • 19.02.2011, Bydgoszcz, Dystrofie nerwowo-mięśniowe u osób powyżej 18 r. ż. – kardiologiczne problemy kliniczne,
   • 11.06.2011, Bydgoszcz, Rozrusznik serca lub kardiowerter – defibrylatir – jak żyć ze wszczepionym urządzeniem,
   • 28.01.2012, Bydgoszcz, Terapia w kardiologii – aktualne możliwości i nowe wyzwania,
   • 13.01.2012, Toruń, Nadciśnienie płucne – problem ważny i mało znany,
   • 16.06.2012, Bydgoszcz, Pacjent z niskimi stężeniami HDL- cholesterolu – jak postępować na co dzień?
   • 17.11.2012, Bydgoszcz, Dylematy etyczne końca życia – problem uporczywej terapii,
   • 12.01.2013, Bydgoszcz, „Postępy w diagnostyce i leczeniu NS – Kiedy farmakoterapia nie wystarcza, Rola elektroterapii w leczeniu chorych z NS”,
   • 02.02.2013, Bydgoszcz, Lipidologia 2013,
   • 19.10.2013, Bydgoszcz, Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – aktualne potrzeby i możliwości,
   • 25.06.2013, Bydgoszcz, Opieka nad pacjentem z niewydolnością serca,
   • 18.09.2013, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
   • 11.01.2014, Bydgoszcz, Niewydolność serca w wieku podeszłym –wyzwania współczesnej kardiologii,
   • 29.03.2014, Bydgoszcz, Bioetyczne, medyczne i psychosocjologiczne aspekty tożsamości płci,
   • 05.10.2014, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca.
   • 14.03.2015, Bydgoszcz, Różne oblicza nadciśnienia płucnego,
   • 28.03.2015, Bydgoszcz, Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej,
   • 10.04.2015, Bydgoszcz, Praktyka trudniejsza od wytycznych...,
   • 20.09.2015, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
   • 02.04.2016, Bydgoszcz, Początek ludzkiego życia - bioetyczne wyzwania i zagrożenia,
   • 09.04.2016, Bydgoszcz, Choroby prawego serca,
   • 13.10.2016, Bydgoszcz, Światowy Dzień Serca,
   • 22.04.2017, Bydgoszcz, Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci.   II Katedra Kardiologii organizuje również
   cykliczne warsztaty echokardiograficzne oraz z diagnostyki i leczenia niewydolności serca.   Krótka historia jednostki:

   II Katedra Kardiologii powstała na bazie Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii. Został on powołany w 2004 roku w strukturach Oddziału Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej, w 2007 roku przekształcony w Katedrę i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, w 2009 w II Katedrę Kardiologii. W skład II Katedry Kardiologii wchodzi Klinika, która w ocenie konsultanta krajowego ds. kardiologii posiada stopień IIIB referencyjności. Dzięki posiadanej akredytacji, umożliwia odbywanie stażów specjalizacyjnych w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, a także stażów podyplomowych. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:

   • W 2005-2006 roku dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK - Przewodniczący Zespołu Roboczego powołanego przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii do opracowania polskich rekomendacji dotyczących opieki kardiologicznej nad chorymi z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a i Beckera oraz dotyczących prewencji kardiomiopatii u kobiet, nosicielek mutacji DMD/BMD (matek i sióstr chorych z dystrofinopatiami, które zostały opublikowane w Kardiologii Polskiej w 2007 roku i zamieszczone na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii.
   • Prezentacja ustna części wyników promotorskiego badania własnego na World Congress of Cardiology; Barcelona 2006; 2-6 września 2006 (dr n. med. Joanna Dudziak, dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK),
   • 2007 rok odznaczenie „Zasłużony dla UMK” dla prof. dr hab. n. med. Zygmunta Mackiewicza,
   • 2008 rok nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną dla prof. dr hab. n. med. Władysława Sinkiewicza
   • W 2008 roku dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, prof. UMK przewodniczący grupy roboczej powołanej przez Przewodniczącego Sekcji Niewydolności Serca PTK do opracowania procedur dla NFZ w zakresie diagnostyki i leczenia niewydolności serca.
   • Redakcja dwóch monografii:
    „Przewlekła niewydolność serca - wybrane problemy diagnostyki i terapii”, red. W. Sinkiewicz, J. Kubica, Warszawa, 2008,
    „Chory po zawale”, red. W. Sinkiewicz, J. Kubica, Gdańsk, 2008.
   • W roku 2010 prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz mianowany ekspertem w zakresie echokardiografii przez Sekcję Echokardiograficzną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
   • W roku 2010 prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz wybrany przez CMKP członkiem Krajowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie kardiologii.
   • W 2010 pracownicy Katedry zostali odznaczeni medalami państwowymi: W. Sinkiewcz (Złoty Krzyż Zasługi), J. Błażejewski (Medal „Zasłużony Pracownik SU Nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy”, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę), R. Bujak (Medal „Zasłużony Pracownik SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy”, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę)
   • pracownicy II Katedry Kardiologii otrzymali Zespołową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo – badawczej w 2010 roku,
   • Rozdział w książce “Postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi”,
   • Wspólne badanie naukowe z ośrodkami:
    “Novartis Pharmaceuticals Corporation, One Health Plaza, East Hanover, NJ 07936-1080 USA”; “Kaunas University of Medicine Hospital, Eiveniu str.2 50009 Kaunas, Lithuania”; “Medical faculty, Hospital Santariskiu Klinikos, Nephrology Center, Vinilius Univesity, Santariskiu str. 2, 08661 Vilnius, Lithuania” - W zakresie publikacji “Efficacy and tolerability of amlodipine/ valsartan combination therapy in hypertensive patients not adequately controlled on valsartan monotherapy” opublikowane w CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION VOL.25, NO,2009, 315-324.
   • Wydanie monografii (red.) W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Zapłodnienie in vitro - szansa czy zagrożenie?, BIL, Bydgoszcz 2011.
   • W 2011 roku Medal Marszałka Województwa w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość RP i prawa człowieka dla W. Sinkiewicza
   • W. Sinkiewicz, W. Gilewski, Cardiology Guidelines 2013: an Echocardiographic Perspective (praca zbiorowa), Medical Tribune Polska 2013,
   • Wydanie monografii (red.) W. Sinkiewicz, M. Krajnik, Dylematy etyczne końca życia - problem uporczywej terapii, BIL, Bydgoszcz 2013.
   • Doktorat honoris causa dla prof. Zygmunta Mackiewicza za zasługi w powołaniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, za rozwój chirurgii ogólnej i naczyń w Polsce oraz za wkład w szkoleniu chirurgów ogólnych i naczyniowych w regionie.
   • W 2013 roku przyznano Odznaki „Za zasługi w ochronie zdrowia” D. Karasek, R. Bujakowi i J. Błażejewskiemu.
   • o Zespół Kliniki Kardiologii II Katedry Kardiologii CM UMK (poprzednio Oddziału Kardiologii) od 11 lat jest głównym współorganizatorem z Urzędem Miasta Bydgoszczy i Polskim Towarzystwem Kardiologicznym „Światowego Dnia Serca” (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) w Bydgoszczy mającego na celu podniesienie zdrowotności mieszkańców naszego miasta.
   • Rozdział w monografii „Standardy kardiologiczne 2014 okiem echokardiografisty” adiunkta Wojciecha Gilewskiego.
   • Rozdziały w monografii „Choroby serca u kobiet” J. Błażejewskiego i D. Karasek.
   • Czynny udział w międzynarodowej konferencji First International Interdisciplinary Conference on Organ Transplantation (10-12.10.2015, Bydgoszcz) adiunkta dr. med. Danuty Karasek.
   • Czynny udział adiunktów II Katedry Kardiologii: dr med. D. Karasek, dr J. Banach, dr J. Błażejewskiego, dr R. Bujaka, dr W. Gilewskiego w XIX Międzynarodowym Kongresie PTK (01-03.10.2015, Wrocław)
   • Wydanie monografii, która była pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem
    W. Sinkiewicz (redakcja monografii) „Początek ludzkiego życia - bioetyczne wyzwania i zagrożenia”.