Zasady rozliczania delegacji

  1. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.
  2. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie będzie możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku jego udokumentowania.
  3. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest rozliczenie kosztów podróży w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży.Dane do faktury:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 879 017 72 91UWAGA:

  • prośby o wydanie delegacji należy składać w dziekanacie WNoZ (Pani mgr Agnieszka Głowacka – pokój nr 14) najpóźniej na siedem dni przed planowanym wyjazdem, (docwniosek o wydanie delegacji służbowej27.5 KB)
  • studenci – w celu rozliczenia delegacji zobowiązani są złożyć w Dziale Finansowym CM wypełnioną delegację wraz z załączonymi biletami oraz listą studentów uczestniczących w podróży/zajęciach potwierdzoną przez prowadzącego zajęcia i pracownika dziekanatu WNoZ (Pani mgr Agnieszka Głowacka – pokój nr 14)

 

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17.05.2013r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie obowiązujące do 02.11.2015r.:
 
Zarządzenie obowiązujące od 02.11.2015r.: