Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2012-2016

Profesor Kornelia Kedziora Kornatowska - zdjęcieWydziałowa Komisja Wyborcza WNoZ informuje, że Dziekanem Nauk o Zdrowiu na kadencję 2012-2016 została jednogłośnie wybrana Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska.

 Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza uzyskała w 1987 roku. W 1993 roku obroniła pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Praca została wyróżniona nagrodą  I stopnia Rektora WAM w konkursie na najlepszą pracę doktorską. W 1999 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, w specjalności choroby wewnętrzne. Praca została wyróżniona nagrodą I stopnia Rektora WAM w konkursie na  najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000. 

 

 
Jest specjalistą IIo z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. nadał jej tytuł profesora nauk medycznych. W latach 1988-2001  była zatrudniona w II Klinice Chorób Wewnętrznych  WAM w Łodzi. Od 1 października 2001 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii CM UMK w Toruniu. W latach 2002-2005 oraz 2005-2008 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Aktualnie pełni tę funkcję w kadencji 2008-2012. W latach 2002-2005 była z wyboru członkiem Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a następnie UMK w Toruniu. Aktualnie jest członkiem Senatu UMK w Toruniu z wyboru w kadencji 2008-2012. W 2006 r. została wybrana Zastępcą Przewodniczącego Komisji Oceniającej UMK w Toruniu.
 
Badania naukowe w zakresie udziału stresu  oksydacyjnego w wybranych stanach fizjologicznych oraz patogenezie niektórych schorzeń stanowiły podstawę do przyznania następujących nagród: Zespołowej Nagrody Rektora WAM I stopnia (1999), dwukrotnie Zespołowej Nagrody Rektora WAM III stopnia (1994, 1996) oraz wyróżnienia w konkursie Rektora WAM (1999). Za działalność organizacyjną otrzymała w 2003 r. Zespołową Nagrodę Rektora AM w Bydgoszczy II stopnia oraz wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia w kadencji 2002-2005. W 2007 roku za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w 2006 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2006 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2007 r. w dowód uznania za działalność naukowo-dydaktyczną, lekarską i organizacyjną w zakresie chorób wewnętrznych została odznaczona Medalem Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich.
 
Z rekomendacji Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w 2012 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, a także przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy „Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy” za szczególne usługi za działania promujące naukę i przyczyniające się do rozwoju życia naukowego w Bydgoszczy.
 
Jest członkiem komitetów naukowych czasopism: Gerontologia Polska, Geriatria, Advances In Health Sciences oraz Pielęgniarstwo XXI wieku, kolegium redakcyjnego czasopism: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne oraz Journal of Public Health, Nursing and Medical Recue oraz rady programowej - „Medycyna Wieku Podeszłego”. Od 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącej Towarzystwa Internistów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego. Aktualnie została ponownie wybrana do pełnienia tej funkcji w kadencji 2012-2016. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, 12 kwietnia 2012 r. została ponownie wybrana jako członek Zarządu Głównego TIP w kadencji 2012-2016.
W marcu 2005 r. z inicjatywy prof. dr hab. Kornelii Kędziory - Kornatowskiej został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, którego jest przewodniczącą. Ponadto od 2006 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz  członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. W 2012 r. została członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego w kadencji 2012-2016.
 
Od 2004 r. jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (aktualnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie oceny jakości kształcenia na kierunkach medycznych,  a od 2009 r. członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego przy Ministerstwie Zdrowia.
 
Od 2004 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Geriatrii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2007 r. Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5.07.2007 r. została powołana w skład Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia. W latach od 2003-2011 była członkiem Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.
Jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku afiliowanego przy UMK w Toruniu, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy oraz bierze czynny udział w pracach Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Prywatnie jest mężatką, mamą Macieja - studenta kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.