Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Wydział Lekarski Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy   

ogłasza nabór na

S T U D I A    D O K T O R A N C K I E
z zakresu nauk medycznych


KIERUNKI BADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

Nr JEDNOSTKA OPIEKUN NAUKOWY KIERUNEK BADAŃ
1 Kat. i Klin. Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych** Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi Nadwrażliwość i alergia jako podstawy problemów skórnych
2 Kat. i Klin. Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych** Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi Analiza związku między nadwrażliwością typu alergicznego na pokarm a uczuleniem na wybrane panalergeny u pacjentów z reakcją anaflilaktyczną i u chorych z zespołem OAS*
3 Kat. i Klin. Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów** Dr hab. Marzena Lewandowska Ocena przydatności wybranych markerów molekularnych przy zastosowaniu technik immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ w diagnostyceraku gruczołu krokowego
4 Kat. i Klin. Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów** Dr hab. Marzena Lewandowska Ocena wpływu przestrzennej organizacji chromatyny na ekspresję genu RAVER2 (polypyrimidine tract binding protein 2) oraz ROD1 (polypyrimidine tract binding protein 3) w nowotworowych liniach komórkowych
5 Kat. i Klin. Chorób Oczu** Prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz Analiza przyczyn neuropatii nerwu wzrokowego oraz wyniki jej leczenia*
6 Kat. i Klin. Chorób Oczu** Prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz Ocena zmian strukturalnych i funkcjonalnych plamki po witrektomii tylnej*
7 Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska Prewalencja chorób pasożytniczych wywoływanych przez pierwotniaki oraz wpływ wybranych czynników środowiskowych na ich przeżywalność
8 Kat. Biologii Medycznej** Prof. dr hab. Alina Woźniak Ocena wpływu stężenia witaminy D i melatoniny na stres oksydacyjny, wykładniki stanu zapalnego i czynność endokrynną tkanki tłuszczowej w przebiegu otyłości i wybranych chorób metabolicznych
9 Kat. Chorób Zakaźnych i Hepatologii Dr hab. Anita Olczak Aspekty epidemiologiczno-kliniczne neuroboreliozy u pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy leczonych w latach 2010-2017*
10 Kat. Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej** Prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak Diagnostyka i leczenie przetok błędnikowych w materiale Kliniki Otolaryngologii WL CM UMK*
11 Kat. Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej** Dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK Ocena efektywności metod leczenia nagłej głuchoty odbiorczej*
12 Kat. Pediatrii, Hematologii i Onkologii** Dr hab. Sylwia Kołtan Ocena wpływu leczenia onkologicznego na wybrane parametry układu immunologicznego dzieci w trakcie prowadzonej terapii chorób nowotworowych, konsekwencji klinicznych oraz możliwości i skuteczności korekcji wybranych zaburzeń*
13 Kat. Pediatrii, Hematologii i Onkologii** Prof. dr hab. Jan Styczyński Determinanty odpowiedzi klinicznej na zakażenia wirusem Epstein-Barr i wirusem cytomegalli u dzieci poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: możliwości optymalizacji postępowania w oparciu o ekspresję genów i profil genetyczny wirusa*
14 Kat. Pediatrii, Hematologii i Onkologii** Prof. dr hab. Mariusz Wysocki Profil kliniczno-genetyczny i możliwości terapii nerwiakowłókniaków splotowatych u osób z nerwiakowłókniakowatością typu 1*
15 Kat. Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej** Prof. dr hab. Marek Grabiec Wpływ wyłyżeczkowania jamy macicy po poronieniach samoistnych lub indukowanych na prawidłowy wzrost endometrium*
16 Kat. Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej** Prof. dr hab. Marek Grabiec Ocena dobrostanu płodu u pacjentek stosujących i nie stosujących profilaktykę stanu przedrzucawkowego w ciążach powikłanych przewlekłym nadciśnieniem tętniczym lub inną patologią*
17 Kat. Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej** Prof. dr hab. Marek Grabiec Preindukcja porodu z zastosowaniem cewnika Foley’a oraz systemu dopochwowego Misodel*
18 Kat. Psychiatrii Dr hab. Wiktor Dróżdż Związek jazdy konnej z poziomem endorfin w osoczu, objawami depresji oraz poziomem jakości życia u osób chorych somatycznie
19 Klin. Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego w Kat. Chorób Zakaźnych i Hepatologii Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska Genotyp rotawirusów oraz rola predyspozycji genetycznej w przebiegu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego u dzieci*
20 Kat. i Zakł. Anatomii Prawidłowej** Prof. dr hab. Michał Szpinda Rozwój mózgoczaszki u płodów człowieka
21 Kat. i Zakł. Anatomii Prawidłowej** Prof. dr hab. Michał Szpinda Rozwój twarzoczaszki u płodów człowieka
22 Kat. i Zakł. Anatomii Prawidłowej** Prof. dr hab. Michał Szpinda Badania morfometryczne tylnej głębokiej grupy mięśni goleni u płodów człowieka
23 Kat. i Zakł. Anatomii Prawidłowej** Prof. dr hab. Michał Szpinda Badania morfometryczne bocznej grupy mięśni goleni u płodów człowieka
24 Kat. i Zakł. Histologii i Embriologii Prof. dr hab. Alina Grzanka Ocena wpływu cykliny F na lekooporność oraz potencjał metastatyczyny wybranych linii nowotworowych
25 Kat. i Zakł. Patomorfologii Klinicznej** Dr hab. Dariusz Grzanka Białka macierzy jądrowej jako potencjalne markery nowotworowe
26 Kat. i Zakł. Patomorfologii Klinicznej** Dr hab. Dariusz Grzanka Powiazanie zmian w organizacji cytoszkieletu z transformacją i progresją nowotworową
27 Zakł. Ekologii i Ochrony Środowiska w Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK Uwarunkowania genetyczne uzależnień u chorych przyjmujących substancje psychoaktywne, w korelacji pomiędzy zmianami w materiale genetycznym, a poziomem parametrów biochemicznych
28 Zakł. Ekologii i Ochrony Środowiska w Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK Środowiskowe uwarunkowania uzależnień psychotropowych, na podstawie związków pomiędzy polimorfizmem genetycznym, a mechanizmami obronnymi u osób uzależnionych od leków opioidowych
29 Zakł. Ekologii i Ochrony Środowiska w Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK Wpływ pojedynczej dawki leku substytucyjnego na poziom wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych leczonych lekami psychoaktywnymi
30 Zakł. Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Dr hab. Anna Szaflarska-Popławska, prof. UMK Przydatność oznaczenia immunogennych peptydów glutenu (GIP) w moczu dla oceny przestrzegania diety bezglutenowej u dzieci z celiakią
31 Zakł. Genoterapii** Dr hab. Grzegorz Przybylski Wpływ wielkości odzysku i techniki badania płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage, BAL) na wybrane parametry cytoimmunologiczne w śródmiąższowych chorobach płuc
32 Zakł. Genoterapii** Dr hab. Piotr Kopiński Znaczniki aktywacji limfocytów płynu stawowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Modyfikacja pod wpływem leczenia


  * Kwalifikacja ograniczona do kandydatów posiadających dyplom lekarza.
** W przypadku, gdy opiekun naukowy podał więcej niż jeden kierunek badań, w podaniu
   o przyjęcie na studia doktoranckie należy wskazać wybrany.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin internetowej rejestracji:    od 03.07.2017 r. do 04.08.2017 r. do godz. 13.00
Termin składania dokumentów:   od 03.07.2017 r. do 04.08.2017 r. do godz. 15.00
Termin przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego:
  4-11.09.2017 r. 
Termin ogłoszenia wyników:      13.09.2017 r.Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • wydrukowany z systemu IRK podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2016/2017 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia,
  • praca magisterska i ewentualne publikacje,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (opinia opiekuna Studenckiego Koła/ Towarzystwa Naukowego z określeniem czasu przynależności, kserokopie prac naukowych, udokumentowane dodatkowe kwalifikacje: znajomość języków obcych, studia na drugim kierunku, stypendia, staże, nagrody),
  • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • w przypadku lekarzy medycyny ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie – dokument potwierdzający pełne lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza (w przypadku ograniczonego prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający pełne prawo należy dostarczyć do końca I semestru studiów doktoranckich; niedostarczenie tego dokumentu do końca I semestru będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich),
  • w przypadku braku w suplemencie danych niezbędnych do obliczenia ostatecznego wyniku studiów dodatkowo: zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów, oceną pracy dyplomowej i oceną egzaminu dyplomowego.Podania należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 13, bud. A, II piętro, p. 9 tel. (52) 585-33-94
do dnia: 4 sierpnia 2017 r.

-->

 

Akty prawne dotyczące rekrutacji: