Jakość Kształcenia

Jakość kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Księga jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na Wydziale Lekarskim ukonstytuowany został w oparciu o uwarunkowania formalno – prawne:

 • Zarządzenie Nr 197 Rektora UMK z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała Nr 10 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK Nr 1, poz. 15 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Nr 38 Rektora UMK z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z późn.zm.
 • Zarządzenie Nr 61 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia.

W aspekcie prawnym – szczególnie również należy uwzględnić Uchwałę Nr 105 Senatu UMK w Toruniu z dnia 27. 11. 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Z powyższego dokumentu wynikają przede wszystkim cele WSZJK, instrumenty, zakres WSZJK, wskaźniki oraz kryteria oceny. Podstawowym celem systemu jest stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie, podniesienie rangi pracy dydaktycznej, a także gromadzenie i upowszechnianie wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów. Cele te tożsame są z Misją Wydziału Lekarskiego i zawartymi w niej celami strategicznymi ukierunkowanymi na jakość kształcenia oraz ustawiczny rozwój poprzez dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, badań naukowych w zakresie nauk medycznych, oparte na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych
Integralnymi elementami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

 • Misja i Polityka Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, określające cele strategiczne w obszarze zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
 • Misja Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, definiujące cele strategiczne i operacyjne na poziomie wydziału w obszarze zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz kierunki rozwoju
 • przyjęte procedury postępowania w obszarze zapewnienia jakości kształcenia wprowadzone Uchwałą Senatu, Zarządzeniem Rektora bądź Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu szczególną odpowiedzialność, pod nadzorem Dziekana – pełni Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia.

 

Cele i zadania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia
Cele:

 • Doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim
 • Podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 • Gromadzenie i upowszechnianie wiarygodnych informacji nt. jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów.

 

Zadania:

 • Analiza programów kształcenia,
 • Ocena realizacji procesu kształcenia,
 • Ocena realizacji warunków kształcenia,
 • Badanie wyników kształcenia,
 • Przygotowanie corocznych sprawozdań dla Rady Wydziału,
 • Przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

 

Narzędzia służące do realizacji wyżej wymienionych zadań:

 • Ocena dokumentacji procesu dydaktycznego,
 • Analiza wyników ankietyzacji studentów,
 • Hospitacje zajęć dydaktycznych w zakresie określonym przez Dziekana Wydziału.

 

Zasady funkcjonowania Rady:

 • Rada ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego kieruje się stosownymi przepisami w tym zakresie.
 • Celem Rady jest ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia poprzez inicjowanie form podnoszących jakość kształcenia przez kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników Wydziału Lekarskiego.
 • Posiedzenia Rady odbywają się regularnie raz w miesiącu.
 • Koordynatorzy inicjują, hospitują i odpowiadają za postępy w zakresie w zakresie poprawy jakości kształcenia.

 

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Cele działalności wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia:
1. Koordynacja działań zapewniających efektywne funkcjonowanie systemu oceny jakości kształcenia na poziomie wydziału.
2. Koordynacja działań doskonalących jakość kształcenia. Szczegółowe zadania wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia:
1. Zapewnienie skutecznego działania Systemu Doskonałości Akademickiej na poziomie wydziału poprzez nadzór i koordynację działań niezbędnych do jego efektywnego funkcjonowania.
2. Współpraca z prorektorem właściwym ds. kształcenia, uczelnianą radą ds. jakości kształcenia, wydziałową radą ds. jakości kształcenia, analitykiem oraz osobami reprezentującymi Uczelniane Centrum Informatyczne i Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania przy realizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie jakości.
3. Nadzór nad przepływem informacji dotyczących Systemu Doskonałości Akademickiej, a w szczególności przygotowywanie, udostępnianie i publikowanie komunikatów i informacji dla pracowników uczestniczących w jego realizacji zaangażowanych w poszczególne działania związane z SDA oraz zatwierdzonych harmonogramów działań.
4. Wskazywanie i inicjowanie możliwości doskonalenia jakości.
5. Współpraca z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
6. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Doskonałości Akademickiej uregulowanych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie raportów z pomiarów - analiza wstępnych raportów z badań, przygotowanych przez analityka w formie zestawień zbiorczych, opracowanie raportu i utworzenie wspólnie z wydziałową radą ds. jakości kształcenia rekomendacji dotyczących działań doskonalących,
b) wyznaczanie celów w zakresie doskonalenia jakości oraz zatwierdzanie działań, wynikających z funkcjonowania Systemu Doskonałości Akademickiej – wdrożenie działań doskonalących w oparciu o rekomendacje wydziałowej rady ds. jakości kształcenia, zatwierdzenie najbardziej adekwatnych działań, przygotowanie harmonogramu realizacji oraz wyznaczenie zakresu działań doskonalących,
c) nadzór nad realizacją działań doskonalących,
d) weryfikacja poziomu realizacji działań doskonalących,
e) przygotowywanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej.

 

Raporty odnoszące się do systemu jakości kształcenia

 

Działania doskonalące:

 

pdfEfekty działań doskonalących388.18 KB

Akty prawne odnoszące się do wewnętrznego sytemu zapewnienia jakości kształcenia

 

Struktura systemu

 

Identyfikacja oczekiwań studentów

 

Ocena zajęć przez studentów

 

Hospitacje zajęć

 

Badanie losów absolwentów

 

Działania doskonalące

 

Akty prawne odnoszące się do procesu kształcenia

Akty prawne zewnętrzne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz 64)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1594)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1515)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065)


Akty prawne wewnętrzne

Uchwała Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwały zmieniające uchwałę nr 32 Senatu UMK z 24.04.2012 r.

Uchwała Nr 118 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim

Uchwała Nr 207 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach wyższych oraz tryb uchwalania programów kształcenia

Zarządzenie Nr 97 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie liczby godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów stacjonarnych

Uchwała Nr 107 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Zarządzenie Nr 17 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 166 Rektora UMK z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS

Uchwała Nr 208 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Uchwała Nr 159 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2016-2020 (z późn. zmianami)

Uchwała Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Procedura potwierdzania efektów uczenia się

pdfWeryfikacja efektów kształcenia na Wydziale Lekarskim421.93 KB

 

Rozwój i doskonalenie kadryRóżne informacje