Wydziałowa komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji


Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji:

  • prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz – przew.,
  • dr hab. Piotr Kopiński – z-ca przew.,
  • dr hab. Agata Bronisz,
  • dr hab. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka,
  • mgr prawa Jauary Gralik,
  • stud. Tomasz Aleksiewicz,
  • stud. Paweł Cybulski,
  • stud. Adam Nastaj.


Zadania Komisji: przyjmowanie i niezwłoczne rozpatrywanie zgłoszeń studentów w sprawach molestowania seksualnego, mobbingu i dyskryminacji.

Studenci składają zgłoszenia w/wym. Spraw w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, do przewodniczącego, z-cy przewodniczącego Komisji, lub w Dziekanacie WL.

Tryb odwoławczy: od decyzji Dziekana w ww. sprawach przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Prorektora ds. Collegium Medicum. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zaintetresowanej osobie.