Obsługa studentów

mgr inż. Grażyna Łukowiak tel. 52 585-3400, pokój nr 50

 • realizowanie spraw dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów wszystkich kierunków:
 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego dla kierunków studiów:     
 • farmacja studia niestacjonarne jednolite,
 • kosmetologia studia stacjonarne pierwszego stopnia,
 • kosmetologia studia drugiego stopnia.

mgr Agnieszka Witkowska tel. 52 585-3952, pokój nr 50

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego dla kierunków studiów:
 • analityka medyczna studia stacjonarne jednolite,
 • kosmetologia studia niestacjonarne drugiego stopnia (zaoczne).

 
mgr Beata Nitka tel. 52 585-3541, pokój nr 51

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego dla kierunków studiów:
 • farmacja studia stacjonarne jednolite,
 • kosmetologia I stopnia  studia niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne)


Prowadzenie spraw studenckich przydzielonych kierunków w zakresie:

 • przygotowywanie uroczystości wydziałowych (immatrykulacja, dyplomatorium),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem studentów (akt osobowych studentów, dzienników studenckich, dokumentacji studenta zawartej w bazie komputerowej),
 • przygotowywanie oraz wydawanie studentom legitymacji studenckich,
 • kontrola nad terminowym wpływem do dziekanatu protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych,
 • kontrola nad terminowym wpływem do dziekanatu propozycji tematów prac dyplomowych, przygotowanie wykazów zatwierdzonych przez Radę Wydziału tematów oraz ich udostępnienie do wiadomości studentom,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z egzaminami dyplomowymi, przygotowywanie dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów,
 • prowadzenie księgi dyplomów,
 • kontrola nad terminowym wpisem ocen w systemie USOS,
 • wydruk kart osiągnięć studenta,
 • wydawanie zaświadczeń dla studentów (np. dla WKU, do banku w spawach związanych z udzieleniem kredytu, o wysokości osiągniętego stypendium, potwierdzających status studenta),
 •  wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz kontrola nad ich aktualnością,
 • kierowanie studentów na praktyki wakacyjne oraz przygotowywanie porozumień z jednostkami obcymi, w których studenci odbywają praktyki wakacyjne,
 • ewidencja ubezpieczenia studentów oraz wydawanie druków do zgłoszenia wypadku,
 • przekazywanie informacji o studentach dla potrzeb WKU oraz Inspektoratu ds. Obronnych,
 • wydawanie zaświadczeń do ZUS o planowanym okresie studiów, w celu naliczenia kapitału początkowego przez ZUS,
 • przygotowywanie zestawień na potrzeby GUS,
 • przygotowywanie dokumentów studenckich w celu przekazania ich do archiwum zakładowego,
 • kontrola nad prawidłowym obliczeniem średniej ocen za osiągnięte wyniki w nauce oraz przygotowywanie wykazów średniej ocen, w celu przydzielenia stypendium naukowego,
 • nadzór nad terminowym wnoszeniem opłat za studia niestacjonarne, studia stacjonarne dla obcokrajowców, wpisy warunkowe, odpłatne powtarzania semestru/roku.