Specjalność: profilaktyka społeczna

zielonyStudenci poznają przede wszystkim zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń zdrowia – cywilizacyjnych i psychospołecznych. Treści programowe są rozpatrywane w kontekście działań zapobiegawczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

zielonyOferta dydaktyczna jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do pracy z osobami, które na skutek różnych uwarunkowań znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

zielonyW trakcie zajęć praktycznych i warsztatowych studenci nabywają kompetencje, które są szczególnie przydatne w realizacji programów w obszarze działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, wspieraniu inicjatyw społecznych mających na celu ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, a także pomocy rodzicom w sytuacji kryzysu.

zielonyStudenci zostają wprowadzeni w specyfikę pracy asystenta rodziny i terapeuty środowiskowego, co daje dobre podstawy do pełnienia w przyszłości tych ról zawodowych.

zielonyWiedzę u umiejętności zdobywane w tracie zajęć studenci mogą rozwijać w ramach dodatkowych praktyk i staży.

Realizowane przedmioty:

 • zdjęcia przyrządów szklanychProfilaktyka w środowisku lokalnym
 • Pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej
 • Ekonomia społeczna
 • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej
 • Doradztwo rehabilitacyjne
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Psychiatria środowiskowa
 • Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii
 • Wsparcie środowiskowe
 • Zagrożenia zdrowia psychicznego w różnych okresach życia
 • Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa

Praktyki:

 • szpitale uniwersyteckie
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • ośrodki pomocy społecznej
 • jednostki zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia

Oprócz praktyk objętych programem studiów zachęcamy studentów do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie praktyk i staży nieobowiązkowych. Każda praktyka to szansa na zyskanie nowych kompetencji, możliwość wykorzystania wiedzy ze studiów w praktyce, kształtowanie umiejętności ułatwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy, w tym zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Dodatkowe praktyki i staże to rozwiązanie ułatwiające wejście na rynek pracy lub zmianę profilu zawodowego.

ABSOLWENT
Kompetencje zdobyte w trakcie studiów znajdują zastosowanie w takich obszarach, jak ochrona zdrowia, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, wsparcie środowiskowe, polityka społeczna, praca na rzecz organizacji pozarządowych, praca socjalna, oświata i wychowanie.