Specjalność: administracja zdrowiem publicznym

kwadratBiorąc pod uwagę tendencje występujące w sektorze zdrowotnym, polegające m.in. na komercjalizacji podmiotów i urynkowieniu relacji między nimi, studenci wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na dokonywanie racjonalnych decyzji, w oparciu o rachunek ekonomiczny i przepisy prawa.

kwadratZdobycie tych umiejętności pozwoli na podejmowanie działań w zakresie prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej zakładu opieki zdrowotnej oraz planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego.

kwadratCelem nauczania jest także wykształcenie u studentów umiejętności przygotowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach oraz zapoznanie ich z problematyką zarządzania personelem i jakością w opiece zdrowotnej.

kwadratprzygotowanie absolwentów wyposażonych w profesjonalną wiedzę i umiejętności, pozwalające na administrowanie działaniami zdrowotnymi, tak na poziomie zakładu opieki zdrowotnej, jak i innych instytucji systemu.

kwadratRosnąca liczba prywatnych świadczeniodawców medycznych, zapotrzebowanie ze strony administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz współczesne zmiany demograficzne sprawiają, że popyt na pracowników kształconych w zakresie administracji zdrowiem publicznym będzie wzrastał.

Realizowane przedmioty:

 • zdjęcie z zajęć administracja zdrowiem publicznymOrganizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo zdrowia publicznego
 • Zabezpieczenie społeczne ryzyka niepełnosprawności
 • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
 • Psychologia zarządzania i procesów decyzyjnych
 • Biznesplan organizacji
 • Zarządzanie opieką zdrowotną w Polsce
 • Europejska polityka zdrowotna
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Samorządowa promocja zdrowia
 • Zarządzanie strategiczne w opiece zdrowotnej
 • Zarządzanie operacyjne w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie finansami

Praktyki:

 • szpitale uniwersyteckie
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • ośrodki pomocy społecznej
 • jednostki zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia

Oprócz praktyk objętych programem studiów zachęcamy studentów do zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie praktyk i staży nieobowiązkowych. Każda praktyka to szansa na zyskanie nowych kompetencji, możliwość wykorzystania wiedzy ze studiów w praktyce, kształtowanie umiejętności ułatwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy, w tym zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Dodatkowe praktyki i staże to rozwiązanie ułatwiające wejście na rynek pracy lub zmianę profilu zawodowego.

ABSOLWENT
Kompetencje zdobyte w trakcie studiów znajdują zastosowanie w takich obszarach, jak ochrona zdrowia, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, wsparcie środowiskowe, polityka społeczna, praca na rzecz organizacji pozarządowych, praca socjalna, oświata i wychowanie.