Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej

Podyplomowe Studium Analityki Medycznej
prowadzi studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
na Wydziale Farmaceutycznym.

Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 585-37-00, fax (52) 585-36-75
e-mail: danuta.derfert@cm.umk.pl

Kierownik Podyplomowego Studium Analityki Medycznej:
prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. (52) 585-44-90, fax (52) 585-36-03
e-mail: kizdiagn@cm.umk.pl 1. docxWyniki rekrutacji >>12.66 KB

 2. pdfRegulamin studiów podyplomowych >> 308.10 KB

 3. Terminy zjazdów
  docw semestrze letnim 2014/2015.doc >>32.50 KB

 4. Programy zajęć na studiach podyplomowych:

  docsemestr I letni 2014/2015.doc >>58.50 KB ostatnia aktualizacja: 16.01.2015 r.
  docxsemestr II letni 2014/2015 >>18.67 KB ostatnia aktualizacja: 13.03.2015 r.
  docsemestr III letni 2014/2015.doc >>73.00 KBostatnia aktualizacja: 06.03.2015 r.


 
Informuję, że osoby, które złożyły dokumenty w roku 2010 lub wcześniej, a nie rozpoczęły studiów podyplomowych, aby brać udział w następnych rekrutacjach muszą w odpowiednim terminie przesłać nowy formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi zmiany w okresie po złożeniu aplikacji na studia podyplomowe.

Jednocześnie informuję, że osoby, które nie chcą brać udziału w dalszych rekrutacjach muszą przesłać pisemną informację listownie lub e-mailem (kizdiagn@cm.umk.pl) o rezygnacji wraz z prośbą o odesłanie dokumentów.

Kierownik Studium
Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-SypniewskaPraktyki wakacyjne

 • Słuchacze, którzy pracują w laboratorium medycznym potwierdzają ten fakt poprzez złożenie do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego wypełnionego przez pracodawcę formularza do dnia 5 września.
  docpobierz druk >>25.50 KB

 • Słuchacze, którzy nie pracują w laboratorium medycznym są zobowiązani do odbycia praktyk wakacyjnych w ilości 120 godz. dydaktycznych, zgodnie z załączonym harmonogramem.
  docpobierz harmonogram >>30.50 KB
  Praktyki wakacyjne słuchacz może odbywać w laboratorium medycznym przez siebie wybranym. W tym celu składa w jednostce prośbę o wyrażenie zgody na odbycie praktyk (docpobierz druk >>26.50 KB) wraz z harmonogramem. Zgodę na odbywanie praktyk wakacyjnych wydaną przez jednostkę słuchacz dostarcza do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego przed rozpoczęciem praktyki. Na jej podstawie zostanie podpisana umowa z jednostką szkolącą stanowiąca podstawę do odbywania praktyk.
  Po zakończeniu odbywania praktyk wakacyjnych student ma obowiązek złożyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego zaświadczenie o odbyciu praktyk do dnia 5 września.
  docpobierz druk >>25.50 KB
 • Terminy płatności w semestrze zimowym 2014/2015:
  • w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu

 • 10 zł – opłata za świadectwo (III semestr)
  Termin płatności: 8 czerwca 2015 r.

 • Wpłaty należy dokonywać na konto:
  Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
  nr 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

 • docTermin wystawienia faktury VAT za studia27.00 KB


 
Charakterystyka
Program studiów przewiduje kształcenie w toku indywidualnym zgodnie z programem opublikowanym w Dz. Urzędowym Ministerstwa Zdrowia nr 6 z dn. 20 kwietnia 2005 r. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 1135 godz. przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz 180 godzin praktycznej nauki zawodu w medycznych laboratoriach diagnostycznych w trakcie roku akademickiego 120 godzin (jeden miesiąc) praktyki wakacyjnej w pracowniach określonych programem. Kształcenie kończy się egzaminem składającym się z dwu części: praktycznej i teoretycznej.

Czas trwania: 3 semestry (dla biologów i biotechnologów).


 
REKRUTACJA

Termin i miejsce składania podań:
Nabór na semestr zimowy 2015/2016 do 31 lipca 2015 r.
Nabór na semestr letni 2015/2016 do 20 grudnia 2015 r.
w Sekretariacie Studium Podyplomowego, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz osobiście lub listownie.

Limit miejsc:
20 osób na semestr (40 osób na rok)

Przewidywana opłata za semestr:
Przewidywana opłata: 3.800 - 5.500 zł za semestr w zależności od liczby godzin, z których osoba studiująca została zwolniona.

Sposób rekrutacji:
Weryfikacja dokumentów:
- nabór na semestr zimowy 2015/2016 - do 10 września 2015 r.
- nabór na semestr letni 2015/2016 - do 10 lutego 2016 r.

Warunki kwalifikacji:
Ukończone studia wyższe na kierunkach biologia lub biotechnologia oraz uzyskanie tytułu zawodowego magistra biologii lub biotechnologii.

Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się dodatkowe kryteria naboru:

 • data złożenia dokumentów
 • staż pracy w laboratorium

Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy docPobierz formularz.doc>>241.00 KB
 2. ksero dowodu osobistego
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię
 4. oryginał suplementu do dyplomu ze studiów magisterskich i licencjackich oraz ich kserokopie
 5. 1 zdjęcie
 6. zaświadczenie o stażu pracy i o zajmowanym stanowisku w laboratorium medycznym (w przypadku stażu pracy w laboratorium wieloprofilowym –analitycznym wykaz pracowni wraz z zakresem obowiązków).

Korespondencja (w tym informacje związane z rekrutacją) z osobami, które złożyły dokumenty na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.


 
Noclegi na czas zjazdów
Na podstawie pdfZarządzenia 158 Rektora UMK z dnia 21 lipca 2014 r.pdf39.81 KB stawki odpłatności za miejsce w pokoju dwuosobowym dla uczestników kształcenia podyplomowego w Hotelu Asystenckim nr 1 przy al. Powstańców Wielkopolskich 44 w Bydgoszczy wynoszą 39 zł za pierwszą dobę i 32 zł za każdą następną.