Kształcenie podyplomowe lekarzy

 1. PROGRAMY SPECJALIZACJI LEKARSKICH
 2. JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO PROWADZENIA
 3. AKREDYTACJA 2017
 4. NOWE WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH I DOSKONALĄCYCH
 5. KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINACH LEKARSKICH
 6. KURSY w 2017 r.
 7. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
 8. PRZESYŁANIE LISTY UCZESTNIKÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW KURSÓW
 9.  OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 j.t.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r. poz. 1082)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 903)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz. 26)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004 r. Nr 231 poz. 2326 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1327)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2017 r. poz. 103).

 10. ZARZĄDZENIA REKTORA UMK
  • Zarządzenie Nr 69 Rektora UMK z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rodzaju i wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK
  • Zarządzenie Nr 18 Rektora UMK z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 69 Rektora UMK z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie rodzaju i wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK
  • Zarządzenie Nr 205 Rektora UMK z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi i studentów
  • Zarządzenie Nr 199 Rektora UMK z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji


Informacji szczegółowych o kształceniu podyplomowym lekarzy udziela:
mgr Małgorzata Hojnacka
Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM >>