Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Wydział Lekarski Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy   

ogłasza nabór na

S T U D I A    D O K T O R A N C K I E
z zakresu nauk medycznych


KIERUNKI BADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

Nr JEDNOSTKA OPIEKUN NAUKOWY KIERUNEK BADAŃ
1 Kat. i Klin. Chorób Oczu** Prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz Analiza przyczyn neuropatii nerwu wzrokowego oraz wyniki jej leczenia*
2 Kat. i Klin. Chorób Oczu** Prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz Ocena zmian strukturalnych i funcjonalnych plamki po witrektomii tylnej*
3 Kat. Chirurgii Naczyniowej
i Angiologii
Dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz Wpływ sposobu zaopatrzenia rany na występowanie zakażenia miejsca operowanego*
4 Zakł. Ekologii i Ochrony Środowiska w Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK Wpływ pojedynczej dawki leku substytucyjnego na poziom wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych leczonych lekami psychoaktywnymi
5 Zakł. Ekologii i Ochrony Środowiska w Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK Uwarunkowania genetyczne uzależnień u chorych przyjmujących substancje psychoaktywne, w korelacji pomiędzy zmianami w materiale genetycznym, a poziomem parametrów biochemicznych
6 Zakł. Ekologii i Ochrony Środowiska w Kat. Biologii Medycznej** Dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK Środowiskowe uwarunkowania uzależnień psychotropowych, na podstawie związków pomiędzy polimorfizmem genetycznym, a mechanizmami obronnymi u osób uzależnionych od leków opioidowych


  * Kwalifikacja ograniczona do kandydatów posiadających dyplom lekarza.
** W przypadku, gdy opiekun naukowy podał więcej niż jeden kierunek badań, w podaniu
   o przyjęcie na studia doktoranckie należy wskazać wybrany.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin internetowej rejestracji:    od 13.09.2017 r. do 19.09.2017 r. do godz. 13.00
Termin składania dokumentów:   od 13.09.2017 r. do 19.09.2017 r. do godz. 15.00
Termin przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego:
  25-26.09.2017 r. 
Termin ogłoszenia wyników:      28.09.2017 r.Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • wydrukowany z systemu IRK podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2016/2017 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia,
  • praca magisterska i ewentualne publikacje,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (opinia opiekuna Studenckiego Koła/ Towarzystwa Naukowego z określeniem czasu przynależności, kserokopie prac naukowych, udokumentowane dodatkowe kwalifikacje: znajomość języków obcych, studia na drugim kierunku, stypendia, staże, nagrody),
  • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • w przypadku lekarzy medycyny ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie – dokument potwierdzający pełne lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza (w przypadku ograniczonego prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający pełne prawo należy dostarczyć do końca I semestru studiów doktoranckich; niedostarczenie tego dokumentu do końca I semestru będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich),
  • w przypadku braku w suplemencie danych niezbędnych do obliczenia ostatecznego wyniku studiów dodatkowo: zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów, oceną pracy dyplomowej i oceną egzaminu dyplomowego.Podania należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 13, bud. A, II piętro, p. 9 tel. (52) 585-33-94
do dnia: 19 września 2017 r.

 

Akty prawne dotyczące rekrutacji: