Nabór kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:
efektywność energetyczna,
termomodernizacja,
dziedzictwo gospodarcze regionu,
infrastruktura społeczna,
infrastruktura szkolnictwa zawodowego,
infrastruktura zdrowotna,
innowacyjność,
komercjalizacja badań naukowych,
maszynoznawstwo,
ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. eksploatacji maszyn i urządzeń),
pomoc publiczna,
prowadzenie prac badawczo – rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej,
śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań),
tereny inwestycyjne,
transport i tabor miejski,
turystyka i rekreacja,
zdrowie - choroby i zaburzenia psychiczne,
zdrowie - choroby wewnętrzne,
zdrowie - choroby zakaźne,
zdrowie – geriatria,
zdrowie – ginekologia,
zdrowie - medycyna pracy,
zdrowie – onkologia,
zdrowie – pediatria,
zdrowie – pulmonologia,
zdrowie - rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,
zdrowie - rehabilitacja medyczna,
zdrowie – stomatologia.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020: www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce: O programie/Dowiedz się o instytucjach w Programie/Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski.

Nabór trwa: od 1 lutego do 14 lutego 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.


Z poważaniem

Joanna Przegrocka
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91
T: +48 89 521 93 83
F: +48 89 521 93 09
E: j.przegrocka@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl