Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Oferta szkolenia:
Nowe zasady udzielania Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego obowiązujące od 1 września 2016 r. - przygotowanie nowego wniosku projektowego i realizacja międzynarodowych projektów.

Zmiany w grantach MFW, które wchodzą od 1 września 2016r.:

 • Możliwość 100% dofinansowania Grantów Wyszehradzkich (dawne Małe i Standardowe granty)
 • Budżet opierający się na konkretnych wynikach (produktach lub zdarzeniach)
 • Nowe wytyczne obowiązujące dla wniosków składanych od 1 września
 • Nowy rozszerzony wniosek
 • Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej dla małych i standardowych grantów
 • Nowe terminy w Grantach Standardowych, możliwość składania wniosku 4 razy w roku (w każdym kwartale)
 • Nowe kategorie tematyczne projektów (8 kategorii)
 • Nowy katalog działań możliwych do realizacji w ramach projektu
 • Nowy program współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego
 • Nowe grupy beneficjentówW 2016r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%.
Dofinansowane zostaną projekty dotyczące:

 • Kultury i wspólnej tożsamości (np. festiwale, wystawy, publikacje)
 • Środowiska (np. edukacja w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, wdrażanie zielonej gospodarki, ochrona zagrożonych gatunków i miejscowości)
 • Edukacji i budowania potencjału (np. seminaria, warsztaty edukacyjne dotyczące podnoszenia kompetencji zawodowych, edukacja formalna i nieformalna, nowe metodologie, podręczniki, programy, wymiana najlepszych praktyk)
 • Demokracji i mediów (np. edukacja obywatelska, wolontariat, dziennikarstwo śledcze, propaganda, treści medialne, dokumenty)
 • Polityki publicznej i partnerstwa instytucjonalnego (np. komunikacja i konsultacje eksperckie, zaangażowanie studentów w polityki publiczne, budowanie kompetencji urzędników)
 • Wymiany naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, warsztaty, rozwój sieci regionalnych / klastrów, środowiska akademickiego i instytucji badawczych, popularyzacji nauki na poziomie regionalnym)
 • Rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i turystyki (np. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez edukację, staże, rozwój sieci B2B, wspólne projekty gmin partnerskich, promocja turystyki, poprawa kompetencji i umiejętności w zakresie turystyki)
 • Rozwoju społecznego (np. budowanie potencjału i tworzenie sieci kluczowych interesariuszy zajmujących się integracją społeczną np. instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, szkół, itp., edukacja i szkolenia międzykulturowe, prowadzenie dialogu międzypokoleniowego, zwiększenie świadomości i praktyki zdrowego i aktywnego stylu życia i zmniejszenie uzależnień (narkotyki legalne i nielegalne)
 • Międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej i społecznej, współpracy regionalnej
 • Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką
 • Transferu know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich
 • Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą
 • Wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy
 • Wspierania procesów reform politycznych, stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.Beneficjenci: młodzież i dzieci w wieku szkolnym, instytucje badawcze, gminy, samorządy lokalne,  instytucje publiczne, artyści, instytucje kulturalne, studenci, nauczyciele i trenerzy, pracodawcy, rodziny, gminy, szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa, media, grupy interesu (CSO), organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, środowiska akademickie, urzędnicy służby cywilnej, ośrodki analityczne, naukowcy, nauczyciele akademiccy, biura podróży, touroperatorzy, początkujące firmy, inwestorzy, osoby bezrobotne, szkoły hotelarskie, placówki służby zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki dla imigrantów i uchodźców itd.

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.
W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, małe granty do 6 000 euro, standardowe granty do 15 000 euro, strategiczne granty do 40 000 euro, a maksymalna wielkość grantu to 80 000 euro.
W każdym roku jest kilka stałych terminów składania wniosków we: wrześniu, listopadzie, grudniu, marcu i czerwcu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Chcąc pomóc Państwu w maksymalnym wykorzystaniu możliwości otrzymania grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nasza firma przygotowała szkolenie adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką:

Nowe zasady udzielania Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego obowiązujące od 1 września 2016 r. - przygotowanie nowego wniosku projektowego i realizacja międzynarodowych projektów.


Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do samodzielnego pisania wniosków o dotacje, opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz do obsługi  sfinansowanych projektów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Przekazanie aktualnej wiedzy na temat konkursów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania
 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i rozliczania dokumentacji projektowejSzkolenie będzie prowadziła Agata Ratuska trener/konsultant z 20-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów o dofinansowanie do funduszy międzynarodowych. Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze pozyskiwania grantów z MFV. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej w przygotowaniu projektów, ich realizacji i rozliczaniu.
Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe i dokumenty aplikacyjne przetłumaczone na język polski wraz z płytą CD oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową.
W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

Oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej:http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-zasady-udzielania-grantow-miedzynarodowego-funduszu-wyszehradzkiego-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2016-r-przygotowanie-nowego-wniosku-projektowego-i-realizacja-miedzynarodowych-projektow.html?utm_source=atr.edu.pl&utm_medium=mailing&utm_campaign=szkolenie-granty

Kalendarz szkolenia na październik 2016; każde szkolenie odbywa się w godzinach 1000-1500:

Październik 2016

06.10.

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Wąska 16, Szczecin
Program Szkolenia

 1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: działalność MFW, struktura zarządzania, budżet, trendy w przyznawaniu grantów.
 2. Omówienie programów grantowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - typy projektów, beneficjenci, partnerzy, poziom i wielkość dofinansowania, czas realizacji, budżet projektu, terminy konkursów, przykłady zrealizowanych projektów, priorytety w 2016r.:
  a) Program Małych Grantów i projekty sztandarowe
  b) Program Grantów Standardowych i rozszerzony program Standardowy
  c) Program Grantów Strategicznych
  d) Strategiczne Konferencje Wyszehradzkie
  e) Program Grantów dla Wyższych Uczelni
  f) Program Wyszehradzki +
  g) Programy stypendialne
  h) Programy dla artystów i literatów
 3. Dofinansowanie projektów – koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład własny.
 4. Przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie - omówienie przykładowego projektu i wniosku oraz systemu aplikowania.
 5. Znajdowanie partnera do projektu za pośrednictwem funduszu.
 6. Sposób oceny wniosków, kryteria wyboru.
 7. Realizacja projektu - sposób finansowania, promocja, omówienie sprawozdań finansowych i merytorycznych, błędy popełniane przez beneficjentów, dokumentowanie projektu.
 8. Podsumowanie szkolenia.Formularz zgłoszenia w wersji WORD na: http://atr.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać:
                                e-mail: biuro@atr.edu.pl
                                faxem na numer: (44)725-20-09
                                lub na adres korespondencyjny: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Spalska 33.


<OSZCZĘDNOŚCI!
Teraz zapłacisz nawet do 30% taniej!

 • 3 pierwszych uczestników od jednego lub różnych Zamawiających, którzy najszybciej prześlą zgłoszenie na wybrany termin szkolenia i opłacą szkolenie w ciągu następnych 3 dni uzyskują 30% oszczędności i zapłacą tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli jeden Zamawiający zgłosi 3 lub więcej uczestników na szkolenie, to uzyska oszczędność w wysokości 30% i zapłaci tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli byłeś już wcześniej uczestnikiem naszych szkoleń i opłacisz szkolenie przed jego rozpoczęciem Twoja cena za szkolenie wynosi 350 zł netto + 23% VAT – oszczędzasz 25%.Termin zapłaty

Do 10 dnia przed terminem szkolenia: 15% i 20% oszczędności

Do 5 dnia przed terminem szkolenia: 5% i 10% oszczędności

Od 4 dnia przed terminem szkolenia: 5% oszczędności dla drugiego  uczestnika

Netto

z VATem

Netto

z VATem

Netto

z VATem

Jedna osoba

399,00 zł

490,77 zł

445,00 zł

547,35 zł

469,00 zł

576,87 zł

Druga osoba

od Zamawiającego

375,00 zł

461,25 zł

422,00 zł

519,06 zł

445,00 zł

547,35 zł
PROMOCJI NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2011 cena za szkolenie zawiera 23% VAT.
Obecnie firma nasza posiada interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą zwolnienia z podatku VAT naszych szkoleń finansowanych ze środków publicznych.
Jeżeli płacą Państwo za szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych, to obowiązują ceny netto.


Prosimy o przesłanie oświadczenia w sprawie VAT - do pobrania na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/oswiadczenie
Wpłaty należy przesłać na konto firmy ATR na rachunek nr: 29 1440 1299 0000 0000 0302 2846 z tytułem przelewu: Granty 2016 (data szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika).
Na życzenie Zamawiającego wystawiamy fakturę pro forma (prosimy o dopisanie na zgłoszeniu „pro forma”) i zamawiamy posiłek wegetariański/wegański.
Ostateczny termin przesłania zgłoszenia i dokonania zapłaty za szkolenie upływa na dzień przed terminem  szkolenia.
Dla zgłoszeń nieopłaconych nie gwarantujemy rezerwacji miejsca na szkoleniu!
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem firmy: tel. 447252009.